MENY

Klasseledelse og mobbing

God klasseledelse innebærer at læreren, basert på nødvendig kunnskap og ferdigheter, kan ha regien på hvordan klassen utvikler seg med hensyn til blant annet relasjoner, struktur, klima og normer.

Lærer og elever i klasserommet. Selv optimal forebygging og god klasseledelse garanterer ikke for fravær av negativ elevatferd, heller ikke mobbing.

En dyktig klasseleder vil hele tiden ha et kvalifisert og analytisk blikk på enkeltelever og klassen som gruppe, slik at de kontekstuelle betingelsene for atferd ikke får utvikle seg på en måte som gir grunnlag for mobbing. Dette krever årvåkenhet sammen med kunnskap som gjør at læreren vet hva han/hun skal gripe tak i for å utvikle og eventuelt endre klassekonteksten.

Proaktiv aggressivitet og mobbing

Mobbeatferd er kontekstavhengig. Elever som skårer høyt på proaktiv aggressivitet har for eksempel forhøyet risiko for å bli mobbere. Disse elevene er ofte flinke til å forstå sosiale kontekster og ulike personers sosiale styrker og sårbarheter. Under de rette kontekstuelle betingelsene, kan de benytte denne informasjonen til å ramme andre.

Eksempler på forhold ved konteksten som kan påvirke en slik negativ utvikling er uklar ledelse, svake relasjoner mellom lærer og elever, negative eller uklare normer, svake strukturer, subgruppedannelse i elevmiljøet, kamp om sosiale status og posisjon mellom elevene.

Forebygging er ikke nok

Selv optimal forebygging og god klasseledelse garanterer ikke for fravær av negativ elevatferd, heller ikke mobbing. Derfor må læreren i tillegg til å fremme et godt klima og læringsmiljø i klassen sin, også vite hva man kan gjøre for å avdekke og håndtere mobbing som skjer. God problemløsning blir mulig i kraft av god lederposisjon i klassen sammen med den mer mobbespesifikke kompetansen.

Mobbing skjer i en kontekst der den kan forebygges, og der den eventuelt må stoppes. Kunnskap om mobbing er viktig for å forstå og håndtere dette. Men ettersom konteksten, klassen og klasseledelsen, er viktig i denne sammenhengen, bør kompetanse om mobbing og om klasseledelse være integrert for at læreren skal kunne handle hensiktsmessig. 

 

Tekst: Grete Sørensen Vaaland