MENY

Åtte måter å gi ungdom lærelyst

Hvordan kan du som lærer eller skoleleder fremme lærelyst hos elevene på best mulig måte?

Elever jobber sammen Lærestoff og arbeidsoppgaver må tilpasses elevenes forutsetninger.

1. Lærestoff og arbeidsoppgaver må tilpasses og gi grunnlag for mestring

Lærestoff og arbeidsoppgaver må tilpasses elevenes forutsetninger. Den enkelte elev må få oppleve mestring. Gode erfaringer med mestring virker motiverende på videre arbeidsinnsats. Å lykkes gir mot til å møte nye utfordringer.

2. Læringsorientert skolemiljø virker inspirerende og motiverende

Lysten til å lære fremmes best i et læringsorientert skolemiljø der det forventes at alle elever gjør sitt beste for egen læring og utvikling.

3. Lærerne må støtte elevene i deres læringsarbeid og gi dem anerkjennelse

Å bli sett og bekreftet virker motiverende. Lærerne må legge stor vekt på å utvikle gode relasjoner til den enkelte elev, opptre faglig støttende og anerkjennende. Skoleledelsen må legge til rette for dette.

4. Elevene skal få konkrete og læringsfremmende faglige tilbakemeldinger

Konkrete og læringsfremmende tilbakemeldinger som peker framover, øker motivasjonen og arbeidsinnsatsen. Lærere og skoleledere må ha god innsikt i hvordan dette skal gjøres.

5. Innholdet i skolen må oppleves som relevant og meningsfylt

Elevenes motivasjon og arbeidsinnsats avhenger av at de ser verdien i og meningen med å arbeide med de ulike fagene, ikke bare for sin egen del her og nå, men også for senere deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

6. Elevene må få valgmuligheter

Å gi elevene muligheter til å ta selvstendige valg virker motiverende på arbeidsinnsatsen.Det enkleste virkemidlet er å gi elevene reelle valgmuligheter mellom oppgaver som ligger på samme nivå og har lik vanskegrad.

7. Læringsarbeidet skal være preget av variasjon, kreativitet og lek

Lærerne må legge til rette for en variasjon i arbeidsstoff og arbeidsmåter som gir elevene rom til å utfolde seg kreativt og prøve ut nye former for læringsfremmende aktiviteter.

8. Alle kan lære

Motivasjonen og arbeidsinnsatsen til elevene øker i skoler med en ledelse og lærere som tror på at alle kan lære.

 

Konsensuspunktene er hentet fra et seminar som ble arrangert av Kunnskapsdepartementet i november 2010.

 

Les også