MENY

Er høykvalitetslæring avhengig av indre motivasjon?

Forholdet mellom indre og ytre motivasjon har skapt debatt i pedagogikken. Det er blitt hevdet at indre motivasjon er nødvendig for læring av høy kvalitet, mens ytre motivasjonskilder i form av ulike typer belønninger skader motivasjon og læring på lang sikt.

Figur som viser indre og ytre motivasjon. Framstilling av indre og ytre motivasjon basert på Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67. 

Som figuren over viser, dreier indre motivasjon seg om at læringsarbeidet drives av en interesse for eller glede av selve læringsarbeidet. Ved ytre motivasjon er innsatsen drevet av forhold som ligger utenfor selve læringsoppgaven.

Gir belønning overflatisk læring?

Oppmerksomheten på indre motivasjon kom som en reaksjon på atferdspsykologien ensidige vektlegging av belønning som den drivende kraft for menneskelig atferd. Kritikerne av atferdspsykologiens syn på motivasjon hevdet at slik ytre motivasjon basert på belønninger ledet til overfladisk læring, og til at innsatsen i læringsarbeidet ikke ville kunne la seg opprettholde over tid.

Drivkraften av belønninger forutsetter at elevene er opptatt av disse og vil bare vare så lenge elevene er oppmerksomme på belønningen og opplever at belønningene har en verdi for dem. I verste fall kan effekten av belønninger forsvinne så fort de ikke er tilgjengelige innenfor en kort tidsperiode.

Med tiden er skillelinjene mellom indre og ytre motivasjon blitt mindre skarpe. Det skyldes primært en nyansering av oppfatningen av hva ytre motiverende faktorer innebærer. Det er i dag vanlig å betrakte både konkrete belønninger (i form av f.eks. "smileansikt», ulike privilegier eller gode karakter), anerkjennelse og forståelse av læringsoppgavens nytteverdi som ytre motiverende faktorer.

Belønne grupper

Med det mangfold av læringsoppgaver som elevene møter, er det urealistisk å tenke seg at indre motivasjon kan være den eneste kraften som driver elevenes læringsarbeid. For lærere vil det derfor være nødvendig å stimulere elevenes innsats på ulike måter og også bruke virkemidler som vil betraktes å være ytre motiverende faktorer.

For eksempel kan det være hensiktsmessig å belønne en elevgruppe som har arbeidet godt for å forstå en matematisk utfordring med å gi anledning til å gjøre en lystbetont aktivitet. Slik motivering kan være særlig aktuelt i oppstarten av en læringsaktivitet eller i krevende faser av læringsaktiviteten. I denne sammenheng kan en være oppmerksom på at det å belønne grupper ofte er mer effektivt enn å belønne enkeltelever, da det ved gruppebelønning er lettere å sikre at både skoleflinke og mindre skoleflinke elever oppnår belønning.

Stimulere indre motivasjon

For å oppnå en varig motivasjon og læring, som innebærer en mer dyptgående forståelse av lærestoffet, vil det imidlertid være nødvendig å bevege seg i retning av indre motivasjon. Konkrete belønninger kan starte denne prosessen, som opprettholdes av at læreren viser interesse og anerkjennelse for elevens arbeid for å vinne innsikt og kunnskap.

Anerkjennelse er videre sentralt for å bygge gode relasjoner, som igjen gjør det lettere å overbevise elevene om at læringsoppgavene de står overfor vil lede til viktig og nyttig kunnskap. Gjennom en god kombinasjon av konkrete belønninger, anerkjennelse og betoning av viktigheten av læringsoppgavene kan en stimulere en vedvarende innsats for læring hos elevene. Dette kan gjøre at elevene til slutt utvikler en genuin interesse for de ulike temaene de arbeider med og at læringsarbeidet blir en selvgående prosess drevet av indre motivasjon og lærelyst. Gjennom å ta utgangspunkt i elevenes behov, interesser og erfaringer vil det være mulig å på en mer direkte måte stimulere indre motivasjon.

Læring av høy kvalitet, som fører til en dypere, innsiktsfull forståelse av lærestoffet, skjer neppe dersom den kun drives av konkrete ytre belønninger. Et ønske om å oppnå anerkjennelse fra lærere, jevnaldrende eller foreldre kan også tenkes å være utilstrekkelig for å vedlikeholde langvarige og krevende læringsprosesser. Trolig er det nødvendig at elevene forstår at læringsoppgavene leder til verdifulle kunnskaper og ferdigheter.

For vedvarende motivasjon synes det å være særlig viktig at elevene opplever at læringsoppgavene leder til kompetanse som gjør dem til selvstendige mennesker som kan være til nytte for andre. Dersom de i tillegg oppfatter læringsoppgavene som lystbetonte er sjansen for læring med høy kvalitet svært god.

 

Tekst: professor Edvin Bru

 

Litteratur

Manger, T. (2012). Dette vet vi om motivasjon og mestring. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000), Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions (pdf)Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.

Wenzel, K. R. & Brophy, J. E. (2014). Motivating Students to Learn, 4th edition. New York: Routledge.