MENY

Hva kan skolen gjøre når eleven ikke vil gå på skole?

Forskning: Skolevegring kan få store konsekvenser for barn og unge.

Jente som ligger med hode ned på bordet Resultatene viser at det iverksettes en rekke ulike typer tiltak mot skolevegring på skolearenaen.

Skolevegrere står i fare for å henge etter både faglig og sosialt på grunn av stort fravær (Kearney, 2001). Dette kan forplante seg inn i voksenalder i form av psykiske lidelser og mistilpasning. Tett oppfølging på skolen og gode tiltak kan hjelpe disse elevene.

Masteroppgave om skolevegring

Teori om skolevegring domineres av individ- og familieorienterte tiltak og forklaringsmodeller. Elin Knutsen Østvik ønsket med sin masteroppgave å få mer kunnskap om hvilke tiltak skolen iverksetter mot skolevegring, og deres nytteverdi.

Kvalitative intervjuer med fagfolk

Studiens empiriske grunnmateriale ble innhentet ved hjelp av kvalitative intervjuer. Utvalget bestod av fem fagfolk fra første- og andrelinjetjenesten, med ulik bakgrunn og utdannelse. Informantene hadde flere års erfaring med skolevegrere, både som behandlere og veiledere for ansatte i skolesektoren.

Målet med intervjuene var å få kunnskap om fagfolks erfaringer med miljøbaserte tiltak mot skolevegring.

Hensiktsmessige tiltak mot skolevegring

Resultatene viser at det iverksettes en rekke ulike typer tiltak mot skolevegring på skolearenaen. Informantene trakk spesielt frem følgende tiltak som hensiktsmessige:

  • Relasjonsbygging til lærere og jevnaldrende
  • Å tilpasse evaluering og krav etter elevens behov
  • Å sikre struktur og forutsigbarhet i skolehverdagen
  • Jevnlig møtevirksomhet mellom foreldre og skolen
  • Skape en mestringsorientert målstruktur for å styrke selvtilliten og selvbildet
  • Være oppmerksom på mobbing – spesielt i en tilbakeføringsfase
  • Hente elvene hjemme (ressurskrevende)
  • Ikke gode nok rutiner på fraværsregistrering (for tidlig intervensjon)

Individorienterte tiltak, som eksponering og rekonstruering av negative tankemønstre, blir ofte praktisert av behandler. Lærere og andre pedagoger benytter også eksponering og rekonstruering av negative tankemønstre i håndteringen av skolevegringsproblematikk. Slike tiltak er ifølge informantene nyttige.

Studien til Knutsen Østvik viser hvilken betydning skolen har for både utvikling av skolevegring og som en grunnleggende arena i løsningen av denne problematikken. 

Les hele mastergradsoppgaven Skolevegring og skolebaserte tiltak (pdf).