MENY

Lærelyst og læringsmiljø

Godt læringsmiljø rydder ikke bare rom for formidling, det bidrar til selve læringen.

Gutt og jente som ler Læringen som finner sted i klasserommet karakteriseres av å være både sosial og aktivitetspreget, og gode læringsmiljø vil følgelig også være synlige for de som vet hva de skal se etter.

Læring er synlig hvis du vet hva du skal se etter (Hattie 2009). De som lærer viser dette gjennom atferd, engasjement og aktivitet. Dette utfordrer et mer tradisjonelt syn på læring som primært en indre, kontemplativ aktivitet, skjult for andre.

Synlig læring

Læringen som finner sted i klasserommet karakteriseres av å være både sosial og aktivitetspreget, og gode læringsmiljø vil følgelig også være synlige for de som vet hva de skal se etter. Videre er de ikke bare synlig gjennom fravær av forstyrrende elementer som støy og avbrytelser, men også positivt identifiserbart gjennom den interaksjonen som finner sted mellom lærere og elever, og det engasjementet aktivitetene skaper.

Det som kommer til syne er lærelysten elever og lærere viser i klasserommet. En lyst til læring som vises i innsatsen elevene legger ned, det engasjementet de uttrykker og den tilfredsstillelsen måloppnåelsen skaper. Et godt læringsmiljø vises dermed i elevenes utholdenhet i møte med motstand, fokus på oppgavene og trygghet til å strekke seg etter nye mål. 

Godt læringsmiljø gir rom for formidling og bidrar til selve læringen

Der hvor man tidligere tenkte at det nok kunne være elementer i omgivelsene som vanskeliggjorde lærerens virke, og som skapte unødvendige utfordringer for en effektiv læringsprosess, tenker man her at de inngår som en naturlig og uunngåelig del i alle undervisningssituasjoner.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning gjennomførte i 2008 en metaanalyse for å identifisere hvilke faktorer som har størst betydning for elevenes læringsutbytte. Kvaliteter ved elevenes læringsmiljø viste seg å være avgjørende (Nordenbo mfl. 2008).

De tre viktigste faktorene for elevers læring var:

  1. læreren inngår i en sosial relasjon til eleven
  2. læreren har kompetanse i å lede klassen
  3. læreren har fagdidaktiske kunnskaper

Dette viser at lærerens relasjon til eleven ikke bare er interessant fordi den forklarer hvorfor undervisningen ikke alltid er så effektiv som forventet, men fordi elevenes relasjon til læreren er avgjørende for partenes lærelyst. Klasseledelse handler ikke bare om å rydde rom for undervisning. Den rommer i seg selv viktige verdier og kunnskap som elevene drar nytte av.

Begrepet læringsmiljø viser både pedagogikkens begrensninger og muligheter

Å vektlegge læringsmiljøets betydning innebærer å frafalle troen på undervisningsmetodikkens mulighet til å kontrollere elevenes læringsprosess. Når kontekstuelle faktorer har så stor betydning, er det ingen pedagogiske opplegg gitt å kunne sikre utfall og læringsutbytte. Tvert imot synliggjøres et komplekst samspill mellom lærerens undervisningsgjerning og elevenes læring, hvor relasjoner og ledelse inngår som kjernekomponenter.

Muligheter til å skape lærelyst

Samtidig trer mulighetene i undervisningssituasjonen tydeligere frem. Et gitt læringsmiljø er opprettholdt av menneskelig aktivitet og dermed alltid mulig å endre. De faktorene som har størst betydning kan alle analyseres, bearbeides og utvikles av en profesjonell lærer. Dermed blir gode læringsmiljø også synlige gjennom lærerens lærelyst.

 

Tekst: Frank Rafaelsen

 

Referanser

Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge.

Nordenbo, S.E. et al. (2008). Lærerkompetanser og elevers læring i barnehage og skole: et systematisk review utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo. København, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.