MENY

Motivasjon for å lære

Norske elever har en lang skolegang, og det er derfor både utfordrende og viktig å legge til rette for at de bevarer lærelysten.

To elever i et klasserom, den ene har beina på pulten. For å stimulere lærelyst må en være bevisst på de skolerelaterte normene som hersker blant elevene og deres sosiale omgivelser, samt arbeide systematisk for gjøre disse så positive som mulig.

Fra et motivasjonsteoretisk perspektiv vil lærelyst avhenge av hvordan elevene svarer på følgende tre spørsmål.

 • Kan jeg klare å gjennomføre læringsoppgavene?
 • Er læringsoppgavene meningsfulle eller nyttige for meg?
 • Hvilke skolerelaterte forventninger møter jeg fra personer som er viktige for meg?

Hvordan legge til rette for lærelyst?

For at elevene skal tenke at de kan klare å gjennomføre læringsoppgavene er det avgjørende med et støttende læringsmiljø preget av:

 • kortsiktige konkrete læringsmål, som tar utgangspunkt i elevens nåværende kompetansenivå
 • positive forventninger til at eleven kan klare å gjennomføre læringsoppgavene
 • konstruktive tilbakemeldinger med utgangspunkt i den enkelte elevens læringsmål
 • liten grad av sammenligning av prestasjoner mellom elever

Tiltak som synliggjør nytteverdi

I de første skoleårene er det relativt lett for elevene å se nyttigverdien av læringsoppgavene. Det å lære lese og regne er for eksempel nært knyttet til opplevde behov hos elevene. Senere i skolegangen har en del av læringsoppgavene en mindre klar anknytning til elevenes virkelighet eller daglige liv, og det kan det blir vanskeligere for elevene å oppleve skolearbeidet som meningsfullt. Med økende klassetrinn blir det derfor stadig viktigere å vektlegge tiltak som synliggjør meningen eller nytteverdien av læringsoppgavene. Dette kan gjøres ved å:

 • legge vekt på å forklare nytteverdien av den kompetansen en ønsker elevene skal tilegne seg, særlig ved introduksjonen av de ulike emnene
 • gi elevene god anledning til å arbeidet med å forstå relevansen av emnene læringsoppgavene er knyttet til
 • utforme læringsoppgavene slik at kompetansen knyttes til konkrete situasjoner som elevene har et forhold til

Forventningskonflikt

Elevene møter ulike signaler fra sine omgivelser om hvor viktig skolearbeidet er og hvor mye innsats de bør yte for å utnytte sitt potensiale for læring i skolesammenheng. Noen elever kan oppleve en konflikt mellom normer i jevnaldringsgruppen og skolens forventning om å yte sitt beste i læringsarbeidet. Særlige ungdom kan ha et fiktivt eller kunstig negativt bilde av jevnaldrende sin innstilling til skolen og derfor føle seg presset til å utrykke negative holdninger til skolen både gjennom ord og handlinger, som for eksempel redusert innsats i forhold til skolearbeidet. Hvis slike negative fiktive normer avdekkes kan dette bidra til at elevene får en mer positiv innstilling til skolen. Andre kan mangle forbilder som stimulerer til skolefaglig innsats.

For å stimulere lærelyst er det derfor sentralt å være bevisst på de skolerelaterte normene som hersker blant elevene og deres sosiale omgivelser, samt å arbeide systematisk for gjøre disse så positive som mulig.

Hvordan stimulere lærelyst?

For å påvirke holdninger til skolearbeidet som har opphav i elevenes sosiale omgivelser er det viktig å:

 • ha et nært og respektfullt hjem-skole samarbeid som gir innsikt i foreldres og elevers forståelse av skolen, og som gir hjem og skole mulighet til å stå sammen om å skape positive holdninger til skolearbeidet
 • ha bevissthet om hvordan læringssamarbeidet best kan organiseres for å inkludere alle elever og gi dem en positiv opplevelse av tilhørighet til skolen
 • arbeide for å avdekke, bevisstgjøre og endre negative, fiktive normer hos elevene

 

Tekst: professor Edvin Bru

 

Les også