MENY

Barn og unges relasjoner til hverandre og til voksne

Noen sårbare elever kan over tid få tristhetsfølelse, mangle energi og slite med forstyrrende tanker og bekymringer, samt vansker med å strukturere skolearbeidet. Da er det viktig at læreren gir oppmuntring og hjelper eleven.

Lærer og elev ser på hverandre, elev sitter på kateteret. En støttende lærer gir tilbakemelding til elevene på en forståelsesfull måte, lytter aktivt til eleven og gir tilpasset hjelp.

Negative og urealistiske tankemønstre kan motvirkes gjennom positive læringserfaringer som igjen vil bidra til å bygge opp tillit til egne ressurser. En planbok der dagens gjøremål skrives ned, kan gi ekstra hjelp til å planlegge skolearbeidet.

Gjennom å strukturere læringsmiljøet på en slik måte, kan elevene oppleve forutsigbarhet og kontroll.

Et godt læringsmiljø kan motvirke negative effekter

I undervisningen stilles det i økende grad krav til at elevene er utadvendte og sosialt aktive ved framføringer og presentasjoner. Elever som er innadvendte eller sosialt passive kan streve med å hente hjelp og støtte i slike settinger. Konsekvensen blir at de ikke får ikke vist den kunnskapen de faktisk har.

En sensitiv lærer vil være bevisst på å tilrettelegge læringsmiljøet, undervisningen og evalueringssituasjoner til elevenes emosjonelle og sosiale karaktertrekk.

Et godt læringsmiljø kan derfor motvirke de negative effektene, som for eksempel depresjon har på elevers engasjement i skolen. Faglig og emosjonell støtte fra lærere kan medvirke til at sårbare elever ser mer positivt på skolen og øker deres tilknytning til lærere og skolen.

Viktig med gode relasjoner til elevene

Det er avgjørende at læreren er sensitiv på hvordan eleven er inkludert i klassen, og at han eller hun tar grep om det oppstår konflikter eller mobbing. Relasjonen mellom elev og lærer kan være en beskyttende faktor for videre skjevutvikling.

En støttende lærer gir tilbakemelding til elevene på en forståelsesfull måte, lytter aktivt til eleven og gir tilpasset hjelp. En god relasjon kjennetegnes av mye nærhet og lavt konfliktnivå. Unnvikende og usikre elever har særlig stor risiko for relasjoner med lav kvalitet.

Elever som har en nær relasjon med sine lærere, ser ut til å ha høyere skoleprestasjoner, mindre utagerende atferd og bedre sosiale ferdigheter.