MENY

Positive relasjoner og positiv kommunikasjon

God klasseledelse sikrer et godt læringsmiljø både for elever som viser en utagerende atferd og for de som er mer stille og innadvendte.

Lærer og elev snakker sammen. Klasseledelse er den viktigste forutsetningen for at lærere skal lykkes i sitt arbeid.

Uansett om det er det utadvendte eller det innadvendte som viser seg i klassen, så har alle elever utbytte av en rimelig grad av struktur i undervisningen. Det vil si at læreren:

  • formidler klare forventninger til elevenes atferd.
  • innarbeider gode rutiner og vaner.
  • er tydelig i sine reaksjoner og tilbakemeldinger.

For læreren selv handler klasseledelse ikke bare om slike ytre strukturer i sin undervisning, men også om å:

  • bli kjent med alle elevene.
  • etablere positive relasjoner, og sørge for overvekt av positiv kommunikasjon med elevene.
  • ha en problemløsende holdning når det oppstår problemer i klassen, enten elevene er for mye eller for lite aktive.
  • forsøke å forstå hvorfor noen elever er tilbaketrukne og passive, og hva som skal til for å få dem med i undervisningen. Det samme for de mer utagerende.

Klasseledelse er den viktigste forutsetningen for at lærere skal lykkes i sitt arbeid. I Terje Ogdens bok Klasseledelse: praksis, teori og forskning (2012) kan du lese mer om ferdigheter i klasseledelse. Undervisning og aktivitetsledelse er kjernen i lærerhåndverket, skriver Ogden, og målet er å skape et godt læringsmiljø hvor elever kan utvikle seg faglig og sosialt.