MENY

Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem i klasserommet

Disiplinproblemer i klasserommet, årsaksmekanismer og løsningsmodeller er tema når førstelektor Grete Sørensen Vaaland ved Læringsmiljøsenteret disputerer 24. november.

Målet med avhandlingen til Grete Sørensen Vaaland er å øke forståelsen av aggressivitet hos elever, disiplinproblem og noen sammenhenger mellom disse, samt relasjonen til lærerautoritet. Avhandlingen omfatter to kvantitative (spørreskjema) og en kvalitativ studie (multi case), og har tittelen Pupil aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour.

Elevaggresjon truer lærerens autoritet

Skoleklassen påvirker elevers læring og atferd, og både elever og lærere bidrar til å forme en klasse. Ikke alle responderer likt på miljøet rundt seg. Noen elever blir lett sint og utagerer. Andre utagerer uten å være sint, men fordi det gir sosiale gevinster som makt og tilhørighet.

Både proaktiv og reaktiv aggressivitet er koblet disiplinproblemer. Drivkraften bak reaktiv aggresjon er først og fremst frustrasjoner eller provokasjoner, mens proaktiv aggressivitet er å reagere med utadrettet aggresjon for å oppnå goder eller sosiale gevinster.

Disiplinproblem er atferd eleven vet bryter med standarder og instruksjoner gitt av læreren. En slik atferd undergraver lærerens posisjon som leder. Den effekten oppstår uansett om eleven har til hensikt å ramme læreren eller ikke. Elever med proaktiv aggresjon kan bruke disiplinproblem for å spille ut læreren eller konkurrere med læreren om makten og innflytelsen i klassen.

Proaktivt aggressive elever kan også gå etter belønning i form av tilhørighet med en gruppe medelever ved å vise opposisjon mot læreren. En ekstra utfordring for lærere som møter denne typen elevatferd, er at proaktiv aggressive elever ofte er flinke til å trekke med seg medelever og dermed få negativ atferd til å smitte.

En annen trussel mot lærerens autoritet, som også er knyttet til elever med proaktiv aggresjon, er interessen for å finne svakhetstrekk hos nye lærere. Informasjon om lærerens sårbarhet kan brukes for å spille ut læreren, og dermed selv oppleve gevinster som makt og tilhørighet på bekostning av læreren.

God klasseledelse og forståelse av mekanismene er viktig for å forebygge elevaggresjon

Det er en forutsetning for god og effektiv klasseledelse at læreren har autoritet. Autoritet er makt basert på tillit. Elevene kan gi læreren autoritet når de opplever at læreren kan og vil ivareta dem, deres interesser og klassens ve og vel. 

I noen skoleklasser blir læreren helt spilt ut som leder, og klassen preges av omfattende disiplinproblem. To hovedstrategier brukes i arbeidet med å reetablere lærerautoritet og læringsmiljøet i slike klasser. En tilnærming er basert på bevisstgjøring og læring, mens den andre vektlegger gruppedynamiske prosesser med omfordeling av sosial makt og innflytelse i klassen.

God forståelse av mekanismene i proaktiv aggresjon kan gjøre lærere bedre i stand til å forebygge at denne typen elevatferd skal prege klasserommet. Lærerens lederrolle kan bli undergravd av proaktiv aggresjon, og samtidig kan lærere med svak autoritet stimulere til mer aggresjon i klassen.

Lærere med god autoritet virker forebyggende på aggresjon, og lærere som håndterer elevatferd på en god måte kan styrke sin posisjon som leder for elevene.

Tre artikler i avhandlingen

  • Vaaland, Grete Sørensen, Idsøe, Thormod & Roland, Erling (2011). Aggressiveness and Disobedience. Scandinavian Journal of Educational Research, 55(1), 1–22.
  • Vaaland, Grete Sørensen & Roland, Erling (2013). Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class. Teaching and Teacher Education, volume 29, 177–187.
  • Vaaland, Grete Sørensen. Back on track: Approaches to managing highly disruptive school classes.

Professor Erling Roland har vært hovedveileder og professor Thormod Idsøe har vært medveileder, begge fra Læringsmiljøsenteret.

Alle interesserte ønskes velkommen til både disputas kl. 12.00 og prøveforelesningen kl. 10.00, i Ø-120 i Arne Rettedals hus (pdf).


Les også

Førstelektor Grete Sørensen Vaaland ved Læringsmiljøsenteret.

Førstelektor Grete Sørensen Vaaland disputerer torsdag 24. november med avhandlingen "Pupil aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour".