MENY

Best med test?

Nasjonale prøver er nyttige for skoler og skoleeiere. Men på elevnivå kan prøvene i verste fall ha negative konsekvenser for elevers motivasjon for skolearbeidet.

Bilde av gutt i et klasserom.

Normative prøver, som for eksempel nasjonale prøver, er blitt vanligere i norsk skole det siste tiåret. 

Lite motiverende for enkeltelever

Prøvene kan gi viktig informasjon for skoler og kommuner, men prøvenes verdi minker dess nærmere enkelteleven man kommer.

– Nasjonale prøver er viktige for å få et bilde av forskjeller mellom skoler og kommuner når det gjelder prestasjoner i skolefagene. De kan hjelpe skoler og kommuner til å forbedre skoletilbudet, men tilbakemeldinger på elevnivå, som kategoriserer elevenes prestasjoner i ulike mestringssnivå, kan true en del elevers motivasjon for skolearbeidet, sier professor Edvin Bru.

Forskning viser at elever blir motiverte av konkrete tilbakemeldinger som hjelper dem videre i læringsprosessen. Slike tilbakemeldinger må være nyanserte og informative og i minst mulig grad bidra til å kategorisere elevene i ulike kompetansenivå.

Nasjonale prøver gir enkeltelever kun tilbakemelding om hvilket mestringsnivå de ligger på sammenlignet med en gitt norm, altså sammenlignet med andre jevngamle elever. Dermed kan testsystemet komme i konflikt med det som motiverer elever til å investere innsats i skolearbeidet.

– Å få tilbakemelding om at du ligger på laveste mestringsnivå, kan fort føre til en opplevelse av at du ikke duger. Det gis liten eller ingen informasjon om hvordan man skal gå videre i læringsprosessen. Nasjonale prøver kan i verste fall bidra til overdrevent oppmerksomhet på målbare prestasjoner, og flytte lærers oppmerksomhet bort fra vurderingsformer som er tett integrert i læringsprosessen og som fremmer motivasjon og læring, sier førsteamanuensis Tor Stornes.

Lite ny informasjon for læreren

Nasjonale prøver gjør det mulig å sammenligne den enkelte elevs prestasjon med en nasjonal norm. Intensjonen er at læreren skal bruke denne informasjonen for å gi tilpasset opplæring, men de nasjonale prøvene gir sjelden læreren ny informasjon om elevene. Dermed bidrar ikke testresultatene til mer tilpasset opplæring.

– Hvis en lærer er usikker på om noen av elevene i klassen sliter med gangetabellen, vil han eller hun kunne gjennomføre en test i gangetabellen. Læreren trenger ikke nasjonale prøver for å finne ut det, sier Bru.

Nødvendig å få elevene til å yte sitt beste på de nasjonale prøvene

Basert på det vi vet om hva som stimulerer læring og motivasjon, bør en unngå å bruke de de nasjonale prøvene til å gi tilbakemeldinger om mestringsnivå for den enkelte elev, mener Bru og Stornes. Det kan imidlertid være en utfordring å få elevene til å gjøre sitt beste på slike prøver, hvis de opplever at prøvene ikke har betydning for dem selv.

At elevene yter sitt beste, er nødvendig for at resultatene på skole, kommunalt og nasjonalt nivå skal være til å stole på. Den mest realistiske løsningen på denne utfordringen er trolig å arbeide aktivt for at foreldre og elever forstår at prøvene gir informasjon som hjelper skolene i utviklingen av det pedagogiske tilbudet og at de dermed kan være til nytte til alle elever inkludert dem selv.

– Et annet alternativ er å gjøre prøvene og tilbakemeldingene så gode at de gir hjelp til den enkelte elevs læringsprosess. Det er imidlertid praktisk svært krevende å gi konkrete, nyanserte og læringsfremmende tilbakemeldinger basert på de nasjonale prøvene, sier de to forskerne.

 

Referanse

Stornes, T., Bru, E. & Tvedt, M. S. (2013). Best med test? Et motivasjonsteoretisk perspektiv på bruk av tester i grunnskolen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 04–05/2013.