MENY

Elevenes læring i friluftsliv

Forskning: Randi Myklebust Sølvik har i sin doktorgrad undersøkt hvordan elever opplever friluftsliv brukt i pedagogisk sammenheng på ungdomstrinnet.

Randi Myklebust Sølvik Randi Myklebust Sølvik på tur.

I doktorgradsarbeidet fra 2013 undersøker Randi Myklebust Sølvik hvordan 13 ungdommer opplever friluftsliv brukt i pedagogisk sammenheng på ungdomstrinnet, og hva de mener om det i en læringsorientert kontekst.

Erfaringer fra slike alternative læringsarenaer framstilles ofte som svært positive. Forskning og evaluering på tiltak som er utenfor den ordinære skolen har i liten grad undersøkt elevenes egen mening. I denne undersøkelsen er det to sentrale spørsmål som konkretiseres og drøftes grundig:

  • Hva kjennetegner sosial læring i friluftsliv?
  • Hva kjennetegner læringsressursene i friluftsliv?

Avhandlingens tittel er Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium.

Friluftsliv brukes i generell pedagogisk praksis gjennom kroppsøvingsfaget, i uteskole og leirskole i vårt land. I tillegg er praktisk arbeid eller fysisk aktivitet i naturen mye brukt i møte med atferdsproblematikk eller lærevansker.

Målsettingen for slike tiltak er ofte begrunnet både pedagogisk og mer generelt som behov for «friminutt» eller læring av sosial kompetanse. Forskning både nasjonalt og internasjonalt har slike begrunnelser. Dette praksisfeltet viser at skolens ledelse og lærere i stor grad sitter med positive erfaringer, det er som regel deres meninger som høres. Dette forskningsarbeidet retter søkelyset mot elevenes egne erfaringer om denne praksisen.

Randi Myklebust Sølviks forskningsarbeid er gjennomført ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

I et intervju i forbindelse med disputasen sier hun at det er viktig med videre forskning på norske og nordiske tilnærminger til friluftsliv i pedagogiske praksiser, da dette er et praksisfelt som er lite forsket på.

– Flere kasusstudium eller sammenlignende studier av utvalgte praksistilnærminger vil kunne gi rikere og mer detaljert bilde av et komplekst fenomen. Videre vil ulike forskningstilnærminger kunne gi utfyllende forståelse av dette feltet, sier hun.

 

Les også