MENY

Negativ vennepåvirkning og skoleslutt

Forskning: Elever med intensjoner om å slutte på videregående skole har venner som selv har sluttet.

Frafall og sviktende tilknytning er en utfordring i videregående. Data fra Statistisk sentralbyrå viser at cirka 30 prosent av elevene ikke fullfører videregående i løpet av fem år. Nyere forskning ved Universitet i Stavanger viser at hver sjette elev føler liten tilknytning til skolen og har intensjoner om å slutte.

Det å ha venner som har sluttet på skolen, eller venner med negative holdninger til skolen henger sammen med økte intensjoner om å slutte, også blant elever som klarer seg greit faglig. Forskningen viser også at elevenes motivasjon henger sammen med elevenes opplevelse av kvaliteten på den faglige støtten fra lærerne.

Behov for forbedringer

Resultatene fra studiene viste at de fleste elevene opplevde god støtte fra medelever, men det var et mindretall på cirka 15 prosent, som svarte at de ikke var godt sosialt inkludert med de andre elevene i klassen. Selv om de fleste elevene opplevde god støtte fra læreren, svarte cirka 23 prosent at læreren gav lite støtte til læringsarbeidet.

Resultatene tyder derfor på at det er et visst forbedringspotensial både når det gjelder å utvikle et klassemiljø som inkluderer alle elever og bedrer lærerstøtte til elevenes læring.

Skap gode relasjoner

Forskningsresultatene kan tyde på at det er viktig for skolen og lærerne å identifisere elever som er utsatt for slik negativ vennepåvirkning og iverksette tiltak som knytter dem sterkere til skolen.

Med tanke på at resultatene fra studiene viste at elever som opplever sine skolekamerater som støttende, også viste større grad av tilknytning til skolen, kan et virksomt tiltak derfor være å intensivere arbeidet for gode relasjoner mellom elevene i videregående skole. Dette er i tråd med tidligere forskning som viser at opplevelse av sosial tilhørighet i skolen er viktig for elevenes trivsel og motivasjon.

Du kan lese om den omtale forskningen i artiklene:

  • Perceptions of peers as socialization agents and adjustment in upper secondary school. Emotional and Behavioural Difficulties, (vol 16, No. 2, pp. 159–172).
  • Upper secondary students’ perceptions of teacher socialization practices and reports of school adjustment. School Psychology International, 2011. DOI: 10.1177/0143034311412841

Studiene er gjennomført av Ingunn Studsrød ved Institutt for sosialfag og Edvin Bru ved Læringsmiljøsenteret.

 

Tekst: Edvin Bru