MENY

Relasjoner henger sammen med status

Forskning: Elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn opplever seg svakere inkludert i skolen

To gutter med bena på pulten i et klasserom. Undersøkelsen viser at det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og opplevelsen av å være sosialt inkludert i skolen.

En undersøkelse med over 7000 elever i 5.–10. klasse viser at det er en signifikant, men moderat, sammenheng mellom sosioøkonomisk status og opplevelsen av å være sosialt inkludert i skolen. Barn med lav status opplever at de gjennomgående har litt dårligere relasjoner til medelever og lærere. Hos elever som har rusproblemer i hjemmet, som er under offentlig omsorg eller som har flyktningebakgrunn, var denne sammenhengen enda tydeligere.

Det viser resultater fra artikkelen Perceived Socio‐Economic Status and Social Inclusion in School: Interactions of Disadvantages, som ble publisert i Scandinavian Journal of Education i 2009. Artikkelen er skrevet av Jarmund Veland, Unni Vere Midthassel og Thormod Idsøe.

Elevenes sosioøkonomiske status ble målt etter familiens økonomi, boligstandard og foreldrene sitt utdanningsnivå. Å være sosialt inkludert i skolen ble målt etter elevenes rapporterte relasjoner til lærer og medelever og i hvilken grad de ble mobbet.

Elever i særlig utsatte posisjoner

Situasjonen til elever i utsatte posisjoner ble undersøkt nærmere. Her ble også elever med foreldre med psykiske problemer undersøkt. Resultatene ble publisert i boken Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge (Midthassel, Bru, Ertesvåg og Roland, 2011).

Resultatene viser at gruppen "flyktninger" rapporterer om betydelig lavere andeler av mobbing og dårlige relasjoner enn de øvrige utsattgruppene. Flyktninger er den gruppen som rapporterer lavest andel av dårlige relasjoner til lærere (8,5 prosent) i hele utvalget.

Barnevernsklientene var de som rapporterte høyest andel av mobbing med 32,4 prosent. De lå betydelige over de øvrige gruppene på denne variabelen. De rapporterte omtrent likt omfang som gruppene av foreldre med rus- og psykiske vansker i henhold til andelen med dårlige relasjoner til medelever, og litt lavere enn disse gruppene når det gjaldt andelen med dårlige relasjoner til lærere.

Gruppene elever med foreldre med ”rusvansker” og ”psykiske vansker” rapporterte nokså like og høye andeler på alle inklusjonsvariablene.

 

Tekst: Jarmund Veland