MENY

Artikler om marginaliserte elever

Vi har laget en annotert bibliografi over artikler produsert ved senteret om marginalisering av elever som viser lav skolemotivasjon eller problematferd.

Nergaard, Svein og Nina Grini (2015). Lærere får hjelp i klasserommet: lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø (pdf). I: Spesialpedagogikk 2, 5-12.
Artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette arbeidet er å etablere og utvikle nye måter å hjelpe skolene med å gi et forsvarlig opplæringstilbud til elever som utfordrer.

Grini, Nina og Jahnsen, Hanne (2013). Ambulerende team: lokale kompetansesentre for inkludering (pdf). I: Spesialpedagogikk 7, 39-46.
Artikkelen handler om funnene i en kartlegging av ambulerende team. Begrepet ambulerende team blir brukt om lokale kompetansesentre som arbeider for inkludering i normalskolen av elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd. Temaene jobber mot flere skoler i en kommune, og oppsøker elevene der de er. Arbeid med læringsmiljø og inkludering er hovedfokus for teamene.

Nergaard, Svein Erik (2013). Hva skjer i grunnskolen – bare mer segregering? (pdf). I: Utdanning 13, 46-47.
Mye utviklingsarbeid i norsk skole setter innsatsen inn på elevenes klassemiljø heller enn at eleven får opplæringstilbud utenfor klassen. Etter at lærernes fagtidsskrift, Utdanning, satte et kraftig lys på praksis med å segregere elever i grunnopplæringen gjennom flere artikler og reportasjer, har Læringsmiljøsenterets mangeårige arbeid på temaet blitt aktualisert. Svein Nergaard skriver i et innspill i Utdanning at det samtidig som det opprettes både på ungdomstrinnet og barnetrinnet mer eller mindre permanente små grupper for elever som viser lav motivasjon og uro, også er en økende bevissthet hos skoleeiere om ansvaret for at segregering ikke skal foregå.

Jahnsen, Hanne, Nergaard Svein og Grini, Nina (2011). Få dem ut av klassen!: men hjelper det? (pdf). I: Bedre skole 3,  30-36.
Skoler som har smågruppetiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd, og skoler som ikke har slike tiltak, blir sammenlignet med hensyn til læringsmiljø og skolekultur. I en undersøkelse har man lett etter spesielle kjennetegn når det gjelder elever, lærere, læringsmiljø og skolekultur avhengig av om skoler har slike tiltak eller ikke. Det ser ut til at slike tiltak er til liten hjelp – tvert imot ser både elever og lærere ut til å ha det bedre i en skole uten denne formen for segregering.

Jahnsen, Hanne, Nergaard, Svein, Rafaelsen, Frank, Tveit, Arne (2009). Den ene dagen (pdf). I: Spesialpedagogikk 74 (6), 4-15.
På oppdrag fra Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov (Midtlyngutvalget), har Lillegården kompetansesenter gjennomført en kasusstudie av smågruppebaserte deltidstiltak. Målgruppen er ungdom som viser problematferd og lav motivasjon for skole. Studien antyder at tiltakene blir begrunnet med at ordinær skole skaper problemer for mange elever, og at et alternativ til vanlig undervisning noen timer eller en dag i uka kan virke motiverende. Studien avslører også at det er lite sammenheng mellom skole og tiltak og at samarbeidet er tilfeldig og uformelt. Elevenes deltakelse i tiltakene ser ikke ut til å virke marginaliserende, og det er flere eksempler på at elevene får en mer positiv rolle og status i elevgruppen i ordinær skole.

Jahnsen, Hanne og Nergaard, Svein Erik (2007). Smågruppetiltak for elever på ungdomstrinnet som viser problematferd og lav skolemotivasjon (pdf). I: Spesialpedagogikk 5, 4-16.
Lillegården kompetansesenter gjennomførte på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i desember 2005 en kartlegging av smågruppebaserte tiltak i alle offentlige grunnskoler med ungdomstrinn. Målgruppa for disse tiltakene er elever som viser liten motivasjon for tradisjonelt skolearbeid, og som viser problematferd eller andre tegn på manglende trivsel og tilpasning. Artikkelen beskriver gjennomføringen av kartleggingen, gjør rede for hovedfunn og drøfter resultatene.

Jahnsen, Hanne (2005): Sosial kompetanse og problematferd blant elever i alternative skoler (pdf). I: Spesialpedagogikk, 9, 30-44.
Elevene i alternative skoler vurderte sin sosiale kompetanse lavere enn andre elever gjorde. Det var ingen forskjeller i lærervurderingene av sosialt kompetansenivå hos elever i alternative skoler, i institusjonsskolen og atferdsproblematiske elever i normalskolen, men med betydelig lavere skåre enn elever i normalutvalget og elever som viste lite problematferd. Elever i alternative skoler meldte om betydelig mer problematferd på skolen. Lærer- og elevvurderinger var sammenfallende, bortsett fra for «atferdsproblematiske» elever i ordinære skoler. I lærervurderingene viste disse elevene høyest forekomst av problematferd. Resultatene blir diskutert innenfor alternativ- og ordinær skolepraksis.

Åpen bok

Bibliografi om smågruppebaserte tiltak, marginalisering og inkludering. Foto: Photo Alto / Laurence Mouton