MENY

FOU-rapporter om marginaliserte elever

Vi har laget en annotert bibliografi over FOU-rapporter produsert ved senteret om marginalisering av elever som viser lav skolemotivasjon eller problematferd.

Jahnsen, Hanne, Nergaard, Svein, Grini, Nina (2012). Er alle med?: smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon : en kartlegging på 1.-7. trinn i grunnskolen (pdf). Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter.
Hovedhensikten med denne kartleggingen har vært å lage en oversikt over forekomst, organisering og antall elever i smågruppebaserte opplæringstiltak i norske grunnskoler med elever på 1.-7. årstrinn. Tilstedeværelsen av slike tiltak i skolen kan utfordre grunnholdningen om en inkluderende skole og derved også prinsippet om elevenes deltakelse i det skolefaglige og sosiale fellesskapet i skolen. Skolen skal gi rom for alle og se den enkelte, men kan vi si at alle er med? Dette spørsmålet har gitt opphav til rapportens tittel.

Nergaard, Svein, Jahnsen, Hanne og Grini, Nina (2011). Helhet og sammenheng: fritidstilbud ved Eidsberg ungdomsskole : en evaluering (pdf). Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter.
Lillegården kompetansesenter har på oppdrag fra Eidsberg kommune ved Eidsberg ungdomsskole gjennomført en evaluering av fritidstilbudet Ettermiddagspiloten. Skolens mål er at tilbudet skal være med på å skape helhet og sammenheng i ungdommenes liv. Tiltaket er lokalisert til Eidsberg ungdomsskole og må sees i sammenheng med undervisningstiltaket Pilotskolen. Evalueringen er gjennomført som en målevaluering og det er benyttet både dokumentanalyse, intervju og spørreskjemaundersøkelser for innsamling av data. Tiltaket er et tverretatlig samarbeid i kommunen, og alle etater som samarbeider er representert med informanter. Videre er elever, foreldre og ansatte på Eidsberg ungdomsskole informanter i undersøkelsen. Datainnsamlingen ble gjennomført i tidsrommet april – oktober 2010.

Jahnsen, Hanne, Nergaard, Svein Erik, Rafaelsen, Frank, Tveit, Arne (2009). Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd : aktørenes begrunnelser og opplevelser : en kasusstudie (pdf). Porsgrunn: Lillegården kompetansensenter.
En studie som ser nærmere på sammenhengen mellom smågruppebaserte deltidstiltak og hjemmeskolen. Målgruppen for tiltakene er ungdom som viser problematferd og lav motivasjon for skole. Temaene tar utgangspunkt i spørsmålene om begrunnelser for bruk av deltidstiltaket, elevenes rolle og status og samarbeid mellom tiltaket og hjemmeskolen og i forhold til foreldrene.

Jahnsen, Hanne, Nergaard, Svein Erik, Flaatten, Sandra Val (2006). I randsonen: forekomst og organisering av smågruppetiltak for elever på ungdomstrinnet som viser problematferd og lav skolemotivasjon (pdf). Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter.
Kartleggingen av smågruppebaserte opplæringstiltak på ungdomstrinnet er gjennomført i desember 2005 av Lillegården kompetansesenter på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppa for tiltakene er elever som viser liten motivasjon for tradisjonelt skolearbeid og som viser problematferd eller andre tegn på manglende trivsel og tilpasning i skolen. Hensikten har vært å lage en oversikt over omfang av og ulike typer organisering av slike tiltak på ungdomstrinnet i norsk grunnskole.

Tre hefter om marginaliserte elever

I randsonen (2006), Den ene dagen (2009) og Er alle med? (2012).