MENY

7 tiltak for bedre inkludering av sårbare elever

Fattige og sosialt sårbare elever er mer utsatt for mobbing og dårlige relasjoner enn andre elever. Det viser en undersøkelse som Læringsmiljøsenteret har gjennomført. Hva kan skolen gjøre for at disse elevene skal bli bedre inkludert?

Skjermdump av pdf om sosiometrisk kartlegging For å få vite hvilke elever som sliter i klassen, kan det være en god ide å gjennomføre en sosiometrisk kartlegging.

1. Identifisering
Lærere kan gjøre en positiv forskjell for elevene, men først må de vite hvilke elever som sliter sosialt i klassen. Det er viktig å ha en bevisst strategi for å bli kjent med den enkelte elevs egenart og behov. Sosiometriske kartlegginger (pdf) og elevsamtaler kan være gode verktøy for å finne fram til hvilke elever som trenger hjelp.

2. Samarbeid med foreldrene
Det er viktig at kontakten med foreldrene opprettes i en periode da eleven ikke er midt i en konflikt. Et grep kan være å ha tidlig og god kontakt der elevene får positive tilbakemeldinger. Det kan være nødvendig med en positiv forskjellsbehandling der læreren er spesielt opptatt av å utvikle gode relasjoner til sårbare elever og deres foreldre.

3. Erfaringsdeling
Det kan være nyttig å gjøre lærerne ekstra trygge i sin rolle overfor de sårbare elevene. Et mulige tiltak er erfaringsutveksling mellom lærere som har kontakt med sårbare elever. Kompetanseheving er et annet tiltak.  PPT og barnevernet kan med fordel bidra i opplæringen.

4. Relasjonsdesign
Lærere har stor påvirkningskraft på relasjonene mellom elevene og på hvordan elevene oppfatter sin relasjon til læreren. De sårbare elevene kan gjøres mer attraktive for sine medelever ved at de får oppgaver lærerne vet de vil lykkes med. Ved gruppearbeid har sårbare barn ekstra stort behov for å bli plassert i grupper med medelever som er ivaretakende. I friminuttene er det viktig at de voksne har kompetanse på å strukturere lek og samhandling når det trengs.

5. Skolens læringsmiljø
Skoler som har et godt læringsmiljø har større sjanse for å lykkes med å inkludere sårbare elever. Hele skolen bør arbeide aktivt sammen for å forebygge og stoppe mobbing. Erfaringsdeling mellom skoler kan være nyttig. Skolen kan prøve ut tiltak som har fungert godt på andre skoler.

6. Tidlig innsats
Det er viktig at problemene ikke får feste seg. Skolen kan ikke stå alene i arbeidet med å inkludere sårbare barn. Allerede mens barna går i barnehagen bør man arbeide aktivt for å styrke deres ferdigheter i språk, sosial kompetanse og evne til selvregulering. Det er ferdigheter som vil styrke barnas deltakelse i sosiale fellesskap.  

7. Offentliggjøring av skolens evne til inkludering
Skoleeier er ansvarlig for at elevenes rettigheter oppfylles, og må få hjelp til å sikre elevene et godt læringsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.
På myndighetsnivå kan man tenke seg at skolenes evne til inkludering blir offentliggjort på samme måte som de faglige resultatene. Det vil øke skolenes motivasjon til å jobbe enda bedre med elevenes sosiale læringsmiljø.

 

Les mer: