MENY

Kursdager om barn og unge med fluktbakgrunn

Utdanningsdirektoratet arrangerer høsten 2016 fylkesvise samlinger over hele landet, for å støtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med barn og unge med fluktbakgrunn og deres møte med den norske skolen. Læringsmiljøsenteret er ett av fagmiljøene de har med seg på «turneen».

"Hvem er de?" heter vårt senters innslag og vår innfallsvinkel vil være mestrings- og ressurstenkning når det gjelder disse elevene så vel som alle andre elever. Men det er ikke tvil om at klasserommene også vil få noen nye problemstillinger å forholde seg til når skolene får nye elever med svært ulik bakgrunn når det gjelder erfaring med å gå på skole, når det gjelder familiesituasjoner de er i og også om de nyankomne kan ha opplevelser bak seg som barn ikke skal ha. Hva kan, og kan ikke skolen gjøre, og hvordan kan en kjenne igjen symptomer på traumer og posttraumatisk stress-syndrom.

Mange målgrupper

I alle fylker arrangeres nå heldagssamlinger. Målgruppene er skoleledere og lærere i kommuner og fylkeskommuner hvor det enten er barn og unge i mottak, eller barn og unge som bosettes. PPT, ansatte på mottak og skolehelsetjenesten er også invitert.

Mange temaer og bidragsytere

På samlingene ønsker vi å se nærmere på hvem flyktningbarna og –ungdommen er. Videre vil en tydeliggjøre hva regelverket sier om hvilke rettigheter de har til opplæring og hvordan innføringstilbud blir organisert, her er det mange modeller. Temaene eleven som andrespråksinnlærer og det viktige skole-hjemsamarbeid er det NAFO som har ansvaret for. Inkludering og fellesskap tas opp i både av forelesere fra Dembra og fra ulike universitets- og høgskolemiljøer. Og til slutt blir det en gjennomgang av noe av den informasjonen og de ressursene som finnes på nett fra Utdanningsdirektoratet.

Påmelding

Samlingene er gratis. Påmeldingen skjer via Utdanningsdirektoratets nettsider. Påmeldingsfristene varierer fra fylke til fylke. Programmet starter kl. 0900 og slutter kl. 1600. Det er viktig å delta på hele dagen for å få en helhetlig forståelse av det faglige innholdet på samlingen.

Informasjon om program i de forskjellige fylkene, tidspunkter og påmeldingsfrister finnes her.