MENY

Bestemmelser om alternative opplæringsarenaer i grunnskolen

Viktige bestemmelser i opplæringsloven omhandler bruken av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen.

Viktige bestemmelser i opplæringsloven

Skolen skal gi muligheter for læring og utvikling ut fra elevenes egne forutsetninger. Ideologien om inkludering av alle elever kommer blant annet til uttrykk i § 8-1 og § 8-2 i opplæringsloven. Alle elever har rett til å gå på den skolen de sokner til og alle elever har rett til å tilhøre en gruppe. I tillegg til kravet om sosial tilhørighet kommer kravet om at alle elever skal få muligheter til positiv utvikling uavhengig av bosted, kjønn, kulturell bakgrunn og økonomi. Reglene slår fast at elevene i deler av opplæringen kan deles i andre grupper etter behov. Slik organisering skal til vanlig ikke skje etter faglig nivå, etnisk tilhørighet eller kjønn. § 8-2 gir ikke hjemmel for å ta enkeltelever ut av klassen.

Dersom elever skal få hele eller deler av sin opplæring i interne eller eksterne segregerte smågruppetilbud må dette først og fremst begrunnes pedagogisk ut fra den enkelte elevs behov. Bestemmelsen må vurderes i forhold til lovens intensjon om tilhørighet i et sosialt fellesskap og retten til å få sin opplæring i en vanlig klasse/gruppe i den ordinære hjemmeskolen. Vanligvis vil en slik organisering omfattes av bestemmelser om spesialundervisning. Det må foreligge en sakkyndig vurdering og et enkeltvedtak om organisering av opplæringen og om innholdet i opplæringen dersom det avviker fra læreplanen. Med spesialundervisning menes tiltak som iverksettes etter vedtak i § 5-1 i opplæringsloven:

§ 5-1 Rett til spesialundervisning

”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.”
Hele opplæringsloven finner du her.

Rundskriv Udir-3-2010

Meld.St. 18 (2010-2011) påpeker at det er viktig at skolene er fleksible og varierte i undervisning og organisering, og at de bruker nærmiljøet aktivt i opplæringen. Man kan velge å benytte alternative opplæringsarenaer, men det forutsetter en faglig begrunnelse og at tiltaket skal gagne den enkelte elev. For ytterligere informasjon om dette viser meldingen til rundskriv 3-2010 fra Utdanningsdirektoratet (Udir-3-2010).
Les mer om rundskriv Udir-3-2010.

Omdisponering av timer-25 %-regelen

I forbindelse med å organisere smågruppebaserte opplæringstiltak kan bestemmelsene i vedlegg 1 til rundskriv Udir-01-2011 om fag- og timefordeling i grunnopplæringen – Kunnskapsløftet, komme til anvendelse. Rundskrivet åpner for omdisponering av inntil 25 % av timene i et fag dersom dette fører til større sannsynlighet for bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for den enkelte elev. Vurderingen må gjøres på individuelt grunnlag og krever en administrativ beslutning, og ikke enkeltvedtak. Beslutningen krever samtykke fra den enkelte elev/foresatte.
Les mer om omdisponering av timer etter 25%-regelen.

Paragrafikon

I følge opplæringsloven har alle elever rett til å tilhøre en gruppe. Illustrasjon: SvaRoM / Wikimedia Commons.