MENY

Omdisponeringen av timer etter 25%-regelen

Hvilke regler gjelder for å ta elever ut av den ordinære undervisningen?

Elev og lærer snakker om skolearbeid. Foto: iStock. Kunnskapsløftet gir en viss adgang til omdisponering av timene som er avsatt til fagene. Veilederen understreker at adgangen er snever. Foto: iStock.

Rundskriv Udir-01-2017 (vedlegg 1) om fag- og timefordeling i grunnopplæringen åpner for omdisponering av inntil 25 % av timene i et fag dersom dette fører til større sannsynlighet for bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for den enkelte elev. Vurderingen må gjøres på individuelt grunnlag og krever en administrativ beslutning, og ikke enkeltvedtak. Beslutningen krever samtykke fra den enkelte elev/foresatte.

Omdisponeringen kan bare gjøres til fag som har nasjonal læreplan og på ungdomstrinnet også til programfag til valg med lokalt fastsatt læreplan. Det er ikke satt noen nedre grense for hvor stort avviket behøver å være eller hvor mange timer det omfatter i forhold til kravet om individuell opplæringsplan dersom læreplanen fravikes.

I prinsippet må derfor elever som deltar i et tiltak en dag per uke enten ha enkeltvedtak om spesialundervisning og egen opplæringsplan, være omfattet av bestemmelsen om omdisponering av inntil 25 % av timene, eller opplæringens mål og innhold i tiltaket må være det samme som for basisgruppen/klassen som eleven tilhører.

Bestemmelsen må vurderes i forhold til lovens intensjon om tilhørighet i et sosialt fellesskap og retten til å få sin opplæring i den ordinære hjemmeskolen.

Snever adgang

Veilederen til opplæringsloven (Udir 2009) omhandler i punkt 4.4.1 omdisponering av timer. Her står det blant annet at Kunnskapsløftet gir en viss adgang til omdisponering av timene som er avsatt til fagene. Veilederen understreker at adgangen er snever. Videre viser veilederen til at bestemmelsen i § 8-2 i opplæringsloven vil begrense måten omdisponeringen skjer på. Det er ikke aktuelt å ta eleven ut og gi eneundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2009).

Lite brukt

St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja (pdf) slår fast at det er innført ordninger for fleksibilitet for den enkelte elev blant annet fordi elever lærer i ulikt tempo og med ulik intensitet. I meldingen vises det til adgangen om å omdisponere 25 % av timene i enkeltfag dersom dette kan bidra til å øke den enkelte elevs faglige utbytte. Meldingen sier videre at denne fleksibiliteten i opplæringen utnyttes lite. Nordlandsforskning (Rønning 2008) har pekt på 4 begrunnelser for at ordningen ikke er tatt i bruk:

  1. regelens utforming
  2. manglende modeller
  3. organisering og ressurser
  4. manglende oppmerksomhet

Både for elever som henger etter og for elever på høyere faglig nivå

Myndighetene mener det er viktig at skolene utnytter denne fleksibiliteten til å tilpasse opplæringen bedre. Meldingen hevder at 25 %-regelens fleksibilitet er velegnet dersom elevene henger etter i innlæringen av de grunnleggende ferdighetene. § 1-14 i Forskrift til Opplæringsloven gir dessuten mulighet til at elever kan få opplæring i fag på et høyere nivå enn det de naturlig hører til. Også denne muligheten brukes lite. St meld. 44 hevder at skoleeier ikke har tilstrekkelig kunnskap om muligheten for fleksibiliteten i regelverket for Kunnskapsløftet.

Skolens vurdering av den samlede måloppnåelsen

Bestemmelsen om adgang til å omdisponere timer blir ikke forstått entydig. Gjennom tilsyn som er utført av utdanningsavdelingen hos fylkesmennene, kjenner Læringsmiljøsenteret til at det har vært noe ulik praksis. I noen tilfeller har man hevdet at dette er en bestemmelse som kun kan anvendes dersom eleven allerede har nådd alle målene i fagplanen. Dette vil i praksis si at bestemmelsen ikke er mulig å bruke i forbindelse med elevers deltakelse i smågruppetiltak. I andre tilfeller har anvendelsen av bestemmelsen blitt godkjent ut fra skolens vurdering av den samlede måloppnåelsen for eleven. Utdanningsdirektoratet har bekreftet at det er denne siste forståelsen av bestemmelsen som er den intenderte, og viser samtidig til St.meld. nr. 44 (2008–2009), som påpeker at bestemmelsen blir for lite brukt. 

 

Litteratur

Rønning (2008). Evaluering av kunnskapsløftet. 25 prosentregelen - har skolene tatt den i bruk? Notat juli 2008. Nordlandsforskning.