MENY

Rundskriv Udir-3-2010 om bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen

I juni 2010 kom Utdanningsdirektoratet med et rundskriv om bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen. Her får du en rask innføring i bestemmelsene.

To elever og en lærer luker i en åker. Foto: iStock. Rundskrivet ble laget på bakgrunn av et stort behov for å klargjøre bestemmelser om undervisning som foregår andre steder enn på skolens område. Foto: iStock.

Bakgrunnen for dette var et stort behov for å klargjøre bestemmelser om undervisning som foregår andre steder enn på skolens område. Rundskrivet klargjør og oppsummerer en rekke viktige forhold når det gjelder denne type opplæringspraksis. Dette rundskrivet er et sentralt dokument for alle skoleledere på skoler som har eller planlegger å organisere opplæringen for elever i egne grupper. Samtidig kan rundskrivet skape en viss usikkerhet om hvilke bestemmelser som gjelder for deler av den mangfoldige opplæringspraksis som finner sted internt og eksternt i skolens egen regi.

Krav om enkeltvedtak

Innledningsvis i rundskrivet står leirskoler, bedrifter og gårder nevnt som eksempler på alternative opplæringsarenaer, og det blir presisert at det er disse som rundskrivet omtaler. Samtidig er mye av innholdet en presisering og påminnelse om hvilke bestemmelser som gjelder for organisering av opplæring som foregår i den vanlige skolen. Rundskrivet understreker den enkelte elevs rett til å gå i en vanlig klasse og ha sin fulle sosiale tilhørighet der. Dersom eleven skal delta i egne fast organiserte grupper som ikke er en del av undervisningsopplegget for hele klassen, er det bare gjennom et enkeltvedtak om spesialundervisning dette er mulig å gjennomføre. Dette gjelder også om undervisningen blir gitt som ene-undervisning. Rundskrivet presiserer at det er kun i deler av en undervisningstime, for eksempel for å lese høyt for en lærer, at man kan ta elever ut av den klassen de tilhører.

Hvis en eller flere elever skal ha deler av sitt undervisningstilbud på en gård er det skoleeiers ansvar å inngå skriftlige avtaler og sørge for at ansvaret for opplegget må ligge hos en som har pedagogisk kompetanse. Dette er ikke til hinder for at personer uten godkjent pedagogisk kompetanse i praksis kan være de som er sammen med eleven. Hvor stor del av undervisningstida dette kan være, må avklares i det enkelte tilfelle. Slike opplæringstilbud må bygge på et enkeltvedtak om spesialundervisning. 

Organisering av undervisningsopplegg på alternative læringsarenaer som gjelder for hele klassen og som bare gjelder for en periode, kan gjennomføres uten noen spesielle vedtak. Leirskoledeltakelse blir nevnt som eksempel på dette.

Også relevant for interne og eksterne tiltak som skolen selv driver

Rundskrivet har bidratt til oppklaring av mange viktige forhold som er relevante for bruk av alternative opplæringsarenaer. Ikke minst gjelder dette selvstendige tiltak som «Inn på tunet», som vi finner at mange skoler på barnetrinnet benytter seg av. Men det er heller ikke tvil om at skoleledere og lærere opplever at rundskrivet ikke svarer presist nok på de mange problemstillingene som kan reises i forbindelse med skolenes bruk av interne og eksterne tiltak i skolens egen regi. Noen skoleledere vil lese definisjonen på «alternative opplæringsarenaer» i rundskrivet, og regner at dette ikke er relevant for interne og eksterne tiltak som skolen driver i egen regi. Dette til tross for at de fleste av rundskrivets presiseringer er både relevante og gyldige også for slike tiltak.

Les hele Rundskriv Udir - 3 -2010.