MENY

Hvordan bruke Spekter?

Brukerveiledningen hjelper deg med å starte og administrere kartleggingsverktøyet Spekter.

Innledning

Foreldres rett til innsyn

Nyttig informasjon før gjennomføring av Spekter

Om innloggingsportalen

Administrere undersøkelse

 1. Opprette grupper
 2. Legge til brukernavn
 3. Opprette undersøkelse

Gjennomføre undersøkelse

Respondentside

Resultatvisninger

 

Innledning

Når skolen abonnerer på digitalt Spekter, er det viktig at ledelsen ved skolen avklarer og tydeliggjør rutiner for de ansatte når det gjelder bruken av verktøyet. Blant annet er det viktig at ledelsen avgjør hvilken versjon av de tilgjengelige undersøkelsene som skal benyttes. Dette gjelder om undersøkelsene på 3./4. trinn skal inkludere digital mobbing, samt ikke minst hvorvidt skolen velger å benytte versjonen med voksenmobbing. Vi anbefaler sterkt at skolene har gode prosesser før de avgjør dette. I tillegg vil det være avgjørende at skoleledelsen har klare forventninger til hvordan de ansvarlige kontaktlærerne skal forholde seg til den informasjonen som de får fra elevene, ikke minst til informasjon som måtte angå mobbing fra voksne.

Vi anbefaler at skolene legger inn Spekter som en del av sitt årshjul, og at dette formidles til foresatte og elever i starten av skoleåret. Imidlertid bør ikke dag og tid for undersøkelsen være varslet. Vi anbefaler at Spekter gjennomføres en til to ganger i året og ved behov, eksempelvis i etterkant av elevundersøkelsen og ved konkrete varsler/mistanker om mobbing. Om høsten kan Spekter med fordel gjennomføres når skolen har vært i gang i fire til seks uker, og i vårsemesteret gjerne mot slutten av januar. Vi anbefaler også at undersøkelsen kommer tidlig i uka og ikke før en langhelg med tanke på responstid og varsling. Dersom Spekter brukes i flere klasser, er det særlig viktig at klasser som har mye med hverandre å gjøre gjennomfører den samtidig. Undersøkelsen bør generelt gjennomføres over et kortest mulig tidsspenn på skolen, for å unngå at innholdet blir videreformidlet til andre som ikke har gjennomført den.

Foresatte bør informeres skriftlig om Spekter og oppfølgende elevsamtaler, for eksempel på skolens hjemmeside. Her er det viktig å få frem hensikten og skolens rutiner. Foreldremøter er naturlige anledninger for muntlig informasjon om Spekter.

Når Spekter er gjennomført og analysert, er det hensiktsmessig å gi en generell tilbakemelding på hvordan klassemiljøet oppleves og hvilke konklusjoner og tiltak som har munnet ut av dette. Slikt kan gjerne gjøres på et foreldremøte. Informasjonen må selvsagt være anonymisert og legges frem på en måte som ikke gjør at foresatte kan gjenkjenne informasjon om og fra enkeltelever. Tilbakemelding til foresatte kan være et godt grunnlag for videre samarbeid mellom skole og hjem.

 

Foreldres rett til innsyn

Foreldres rett til innsyn i undersøkelsen har vært et gjentakende spørsmål fra skoler og skoleeiere. I den forbindelse har vi vært i kontakt med bla. Barneombudet. Basert på råd og veiledning fra barneombudet og ekstern konsulent, har senteret gjort følgende vurderinger.

Hovedregelen er at foreldre skal få opplysninger om barna fra skolen. Dette følger av at foreldrene har foreldreansvar for sine barn, og dermed en lovfestet plikt til å ivareta barna sine. Uten å få opplysninger fra skolen, vil det bli vanskelig for foreldrene å ivareta dette ansvaret. Dette betyr imidlertid ikke at skolen alltid skal gi foreldrene innsyn i alle forhold som omhandler barnet. Skolen må alltid vurdere hva som er til det beste for barnet, og skal gi eleven mulighet til å si sin mening før en slik avgjørelse fattes. Dette følger av barnekonvensjonen artikkel 3 og artikkel 12.

Opplæringsloven og opplæringsforskriften har nærmere regler om hvilke opplysninger skolen skal gi til foreldrene. Det vil i denne sammenheng særlig gjelde opplysninger som 

utløser en aktivitetsplikt for skolen etter opplæringsloven kapittel 9A. Dersom det i undersøkelsen eksempelvis kommer frem opplysninger om at barnet blir mobbet på skolen, eller av andre grunner ikke har det bra, vil opplysninger om dette ikke kunne holdes tilbake fra foreldrene da disse omfattes av skolens informasjons- og veiledningsplikt, jf. opplæringsloven § 9A-9.

Foreldre kan ha krav på opplysninger om det som fremkommer i undersøkelsen, og ikke en kopi av selve undersøkelsen. For at foreldrene skal kunne ivareta sine plikter etter foreldreansvaret vil dette være tilstrekkelig. I det konkrete tilfellet må man ta utgangspunkt i barnekonvensjonens artikler, og foreta en helhetsvurdering av om foreldrene har krav på opplysningene. Her vil barnets alder, innholdet i opplysningene, hvorfor barnet eventuelt ikke ønsker at foreldre skal få innsyn, og formålet bak foreldrenes innsynsforespørsel stå sentralt. I tilfeller hvor foreldre ber om innsyn, bør dette diskuterer med barnet, slik at man sammen kan komme frem til en god løsning. Dersom barnet føler seg hørt og at barnets mening blir vektlagt, kan situasjonen trolig løses på en enklere og mer hensiktsmessig måte.

Læringsmiljøsenteret vurderer derfor at elevene i forkant av gjennomføringen, på samme måte som i dag, trygges på at ingen andre elever eller foreldre skal få innsyn i deres besvarelse. Samtidig må det informeres om at det kan fremkomme opplysninger i besvarelsen som skolen må ta tak i for å oppfylle sin plikt som er hjemlet i loven. I den anledning kan det være at skolen må informere foresatte om opplysninger som de har fått på bakgrunn av innrapporteringer i Spekter. Dette er ikke unikt for Spekter isolert sett, og det vil være nærliggende å tenke at skolene allerede har gode og hensiktsmessige måter å følge opp dette på.

 

Nyttig informasjon før gjennomføring av Spekter

 • Før gjennomføringen av Spekter skal eleven bli informert om at de skal gjennomføre en undersøkelse om læringsmiljøet. Informer også eleven hvorfor det er viktig at han/hun svarer ærlig og muligheten til å bli hørt når det kommer til egen trivsel på skolen. Presiser at ingen andre elever eller foresatte får se svarene, men bare ansatte på skolen som trenger det for å oppfylle sin plikt som er hjemlet i loven.
 • Enkelte elever synes av og til at det er vanskelig å vite om det som har skjedd er mobbing. Lærer bør derfor presisere at det er uansett er viktig å melde inn via Spekter.
 • Undersøkelsen skal gjennomføres individuelt, og det må alltid være minst én voksen i rommet. Dersom det er elever med lese-/skriveutfordringer eller andre vansker i klassen, bør voksenressursene styrkes ved gjennomføringen. Alternativt kan undersøkelsen gjennomføres med halve klassen om gangen.
 • Pass på at elevene sitter med tilstrekkelig avstand slik at de ikke ser andres svar, og at de ikke snakker med hverandre. Lærer skal ikke lese spørsmålene høyt for klassen! Dette for å unngå at elever ser eller forstår hverandres svar.
 • Gjennomføring av Spekter tar ca. 5–10 minutter. Informer elevene om at de kan bruke den tiden de trenger.
 • Ved gjennomføring logger elevene seg på https://spekter.laringsmiljosenteret.uis.no/ med Feide-pålogging. Det er derfor viktig at læreren vet at alle elevene kjenner sitt eget brukernavn og passord.
 • Når eleven har svart på spørsmålet på en side, skal de trykke «Neste». Det er også mulig å gå tilbake til et spørsmål dersom eleven ønsker dette ved å trykke på «Forrige». For å avslutte undersøkelsen må eleven klikke på «Fullfør».
 • Dersom eleven blir avbrutt underveis, eller mister nettilgang, skal de allerede besvarte spørsmålene være lagret, og eleven kan fortsette der han/hun ble avbrutt.
 • Husk at noen elever syns det er vanskelig å varsle om mobbing/krenkende atferd. Vær oppmerksom på elevene i tilfelle noen trenger umiddelbar oppfølging.

 

Om innloggingsportalen

Skolen får tilgang til Spekter når kommunen/fylkeskommunen har aktivert Spekter hos Feide.

For å logge deg inn på Spekter må du ha en fungerende Feide-bruker. Dersom du er kontaktlærer til en klasse, kan du logge deg inn med Feide-brukeren din og administrere undersøkelser.

Eksempel på Feide-innlogging:

Innlogging.png%20%28rw_largeArt_1201%29

 

Etter at du har logget deg på, kommer du til oversikten «Mine grupper». Her oppretter du gruppen/klassen som skal gjennomføre undersøkelsen ved å trykke på «Lag ny gruppe».

Hvis du allerede har opprettet en gruppe, velger du «Til undersøkelser».

Slik ser det ut første gang du logger deg på: 

Mine_grupper.PNG%20%28sl_bannerImage_220%29

 

 

Administrere undersøkelse

For å starte eller administrere en undersøkelse, må du først opprette en gruppe, legge til elever og opprette en undersøkelse. Her får du hjelp til hvordan du kan sette i gang og administrere undersøkelsen.

1.   Opprette grupper

For å sette i gang en undersøkelse, må det opprettes en gruppe med elever. 

Klikk på:

jgAAAABJRU5ErkJggg==

Følgende dialogboks dukker opp:

8fUXwho+HNpikAAAAldEVYdGRhdGU6Y3JlYXRlADIwMTctMTItMThUMDk6NTc6MTErMDE6MDA8udmoAAAAJXRFWHRkYXRlOm1vZGlmeQAyMDE3LTEyLTE4VDA5OjU3OjExKzAxOjAwTeRhFAAAAABJRU5ErkJggg==

 

Fyll inn informasjonen i alle feltene. Klikk på lagre. Kontaktlærer velger selv navn på gruppen. Kontroller at riktig skole er valgt.

Klikk deretter på gruppen du har opprettet eller klikk inn på:

5pdVn0AAAAASUVORK5CYII=

grupper.PNG%20%28rw_largeArt_1201%29

2.    Legge til brukernavn

Før du legger til elevene, er det viktig at du har klasselisten og en oversikt over elevenes Feide-brukernavn foran deg. Elevenes opplysninger må være korrekte for at Feide-brukeren blir koblet til riktig elev. En skrivefeil kan føre til at en elev ikke får tilgang. Feide-brukernavnet skal IKKE inneholde @skolenavn.no, kun brukernavnet.

Leggetilbruker.PNG%20%28rw_largeArt_1201%29

 

Fyll inn informasjonen i alle feltene til hver enkelt elev i klassen. Husk kjønn.

Klikk deretter på:

U8Pl8uWxYEdB7fCcl0GkrhU0PxqaFHfv4HfTRykatJNEoAAAAldEVYdGRhdGU6Y3JlYXRlADIwMTctMTItMThUMTA6MDI6MTgrMDE6MDAkxRDjAAAAJXRFWHRkYXRlOm1vZGlmeQAyMDE3LTEyLTE4VDEwOjAyOjE4KzAxOjAwVZioXwAAAABJRU5ErkJggg==

Når du har opprettet alle elevene i klassen i gruppen, vil du ha et skjermbilde tilsvarende bildet vist under:

minegrupper.PNG%20%28rw_largeArt_1201%29

 

Elevene skal kun legges inn én gang. Hvis du skal opprette en ny gruppe, f.eks. i forbindelse med en ny undersøkelse, vil elevene ligge tilgjengelig når du klikker på «Lag ny gruppe». For å legge elevene til i en ny gruppe, klikker du på «Legg til». Husk å slett elev i eksisterende gruppe for muligheten til å legge til elev i ny gruppe. Elev kan kun ligge inne i én gruppe.

3.    Opprette undersøkelse

For å opprette en undersøkelse trykker du på «Undersøkelse» øverst på siden eller «Til undersøkelser» nederst på siden. Under «Mine undersøkelser» får du en oversikt over dine gjennomførte, aktive og inaktive undersøkelser.

For å opprette en ny undersøkelse klikk på:

gBioAlhUL5wzT+H3EznaUhfqaQAAAAJXRFWHRkYXRlOmNyZWF0ZQAyMDE3LTEyLTE4VDEwOjA3OjA4KzAxOjAwDkbbOQAAACV0RVh0ZGF0ZTptb2RpZnkAMjAxNy0xMi0xOFQxMDowNzowOCswMTowMH8bY4UAAAAASUVORK5CYII=

Følgende dialogboks dukker opp:

b9MzAAAAJXRFWHRkYXRlOm1vZGlmeQAyMDE3LTEyLTE4VDEwOjA4OjIzKzAxOjAwzjJrjwAAAABJRU5ErkJggg==

 • Fyll inn informasjonen i alle feltene.
 • Velg mellom fire forskjellige undersøkelser:
  • «Spekter»
  • «Spekter med voksenmobbing» (inneholder tre ekstra spørsmål som omhandler voksenmobbing)
  • «Spekter for 3. og 4. trinn» (uten spørsmål om digital mobbing)
  • «Spekter for 3. og 4. trinn med voksenmobbing» (uten spørsmål om digital mobbing) 
 • Velg gruppen du har opprettet.
 • Klikk på «Lagre».

Et tilsvarende skjermbilde vil da bli opprettet av din aktive undersøkelse:

saiEiTskUYaaaSRdoWMhD3SSCONNNJI2CONNNJII4205xj2wuGwgzTSSCONNNI+tAYgexLY+x8AZIqaFCeYawAAACV0RVh0ZGF0ZTpjcmVhdGUAMjAxNy0xMi0xOFQxMDowOToyOCswMTowMFKq7PcAAAAldEVYdGRhdGU6bW9kaWZ5ADIwMTctMTItMThUMTA6MDk6MjgrMDE6MDAj91RLAAAAAElFTkSuQmCC

Undersøkelsen vil være aktiv frem til sluttdato som er utfylt.

 

Ønsker du å se spørsmålene til undersøkelsen, klikk på:

wJVfQS7eOH1TAAAAABJRU5ErkJggg==

 

Gjeldende undersøkelse illustreres. Du har også mulighet til å se hvilke elever som ikke har fullført undersøkelsen, og elever som ikke har startet undersøkelsen. Se eksempel nedenfor:

Gjeldende%20unders%C3%B8kelse.PNG%20%28rw_largeArt_1201%29

 

Ønsker du å redigere undersøkelsen, klikk på:         

3WGbLVzGciGrOdsOgpIk1BATmN9doo09Y+a2qhvsfeoSr1T2Gc+4PYxkEzFuCEAsAAAAASUVORK5CYII=

Ønsker du å slette undersøkelsen, klikk på:      

srZ8p9B4H8Pkdw+csJCZfRZl7BiOXPCLB2+LmHF1pETZunydQkjt4+cMMutoS5h5PbxNIQ1tpSNPfzjtAsmg4yfKsKi7aJKg00RWIRFG2xsJAnLCJt8v57Ztr+fq++F5IyOJJAqJ0lAaO75lOuRnL0Qi2UEI8JS1x5JdnF3OzzwGt8cH2Y3CgZ46k5muvaA1EWRxBYgioVoMYTmi6Ig1To4P9yvYsRG8xUWW4SPoDC219Jwq5LYWgkFQWGgkf++CViVZSJYSazYTgmSwgSpH4SFoYOuwSwMsFJ6juUWIsQWH8su+SglTECXZoSQkNJwZhAA+cwz3mFT7OhWVBL2GPgvrCwaKsy5exxDgEOkPxCCAAAAAElFTkSuQmCC

Ønsker du å gi tilgang/fjerne tilgang til andre lærere, klikk på:    

gUO+OMAAAAASUVORK5CYII=

Lærere som har tatt i bruk Spekter, vil være synlig i nedtrekksmenyen. Det er kun lærer som har opprettet undersøkelsen som kan gi tilgang til andre ansatte ved skolen. Lærer kan når som helst trekke tilbake tilgangen. Det er kun lærer som opprettet undersøkelsen som har rettigheter til å slette gjeldene undersøkelse.

 

gitilgang.PNG%20%28rw_largeArt_1201%29

 

Gjennomføre en undersøkelse

Når du har opprettet en gruppe og en undersøkelse, må du aktivere undersøkelsen. Først da vil elevene få opp gjeldene undersøkelse ved innlogging.

For å aktivere undersøkelsen, klikk på:
3YaeMs6081eauQMUYEGpXCKqBSEB0kg4M3pWeqpB2LLmrJRy0IWaKDrM5pwTMr4phAC+c09nmETmxAqSgscNIYCq2IosBpC+AehSzGiUUxc2wAAAABJRU5ErkJggg==

 

Pilen finner du helt til høyre i din opprettede undersøkelse.

saiEiTskUYaaaSRdoWMhD3SSCONNNJI2CONNNJII4205xj2wuGwgzTSSCONNNI+tAYgexLY+x8AZIqaFCeYawAAACV0RVh0ZGF0ZTpjcmVhdGUAMjAxNy0xMi0xOFQxMDowOToyOCswMTowMFKq7PcAAAAldEVYdGRhdGU6bW9kaWZ5ADIwMTctMTItMThUMTA6MDk6MjgrMDE6MDAj91RLAAAAAElFTkSuQmCC

 

Et tilsvarende skjermbilde vil da dukke opp:

aktiver%20unders%C3%B8kelse.PNG%20%28rw_largeArt_768%29

 

Se over informasjonen og klikk deretter på aktiver.

Undersøkelsen er nå klar til gjennomføring!

 

Respondentside

Elevene som skal svare på undersøkelsen skal gå inn på: https://spekter.laringsmiljosenteret.uis.no/

Det første bildet elevene møter er innloggingsbildet:

Skjermbilde1.PNG%20%28rw_largeArt_1201%29

 

Elevene logger seg inn med Feide-brukeren sin og klikker på:

jsCyvoPHiYL9iVEjloAAAAldEVYdGRhdGU6Y3JlYXRlADIwMTctMTItMThUMTA6MjQ6MDQrMDE6MDB6vbOPAAAAJXRFWHRkYXRlOm1vZGlmeQAyMDE3LTEyLTE4VDEwOjI0OjA0KzAxOjAwC+ALMwAAAABJRU5ErkJggg==

 

Eleven er nå pålogget og får opp den aktuelle undersøkelsen.

Det er mulig å velge språk og målformer på undersøkelsen. Eleven kan velge mellom bokmål (BM), nynorsk (NN), engelsk (ENG), nordsamisk (NS), sørsamisk (SS) og lulesamisk (LS). Dette velges i nedtrekksmenyen (pilen) øverst, foran elevens navn.

Oppstartbilde i Spekter for elever

Når eleven gjennomfører Spekter, vil eleven få fire typer spørsmål:

 • Velge inntil tre navn fra hele klassen
 • Velge grad i et spekter
 • Velge ubestemt antall navn fra klassen
 • Kommentar

 

Her er eksempler på de fire spørsmålstypene:

sp%C3%B8rsm%C3%A5l1.PNG%20%28rw_largeArt_1201%29

sp%C3%B8rsm%C3%A5l8.PNG%20%28rw_largeArt_1201%29

sp%C3%B8rsm%C3%A5l12.PNG%20%28rw_largeArt_1201%29

Sp%C3%B8rsm%C3%A5l25.png%20%28rw_largeArt_1201%29
 

Elevene vil også få beskrivende tekster som definerer begrepene Spekter bruker.

Skjermbilde_mobbing.PNG%20%28rw_largeArt_1201%29

 

Når eleven har gjennomført undersøkelsen og klikker «Fullfør», vil eleven få opp en kvittering på fullført besvarelse.

Avslutningsbilde i Spekter for elever

 

Resultatvisning i Spekter

Etter undersøkelsen er gjennomført, vil lærer kunne hente ut resultater. Minst én elev må gjennomføre for å se resultater.

For å se resultater, klikk på:

wJVfQS7eOH1TAAAAABJRU5ErkJggg==

 

Under «Handlinger» vil du få opp resultater i søylediagram og i sosiogram. Klikk inn på ønsket resultatbilde. Noen resultater vil kun være tilgjengelig for visning i søylediagram og noen vil være tilgjengelig i både søylediagram og sosiogram.

resultatvisning.PNG%20%28rw_largeArt_1201%29

 

Det er også mulig å se elevenes enkeltbesvarelser på hver spørsmål. Klikk inn på «Se resultater for», for å få opp enkeltbesvarelser.

enkeltbesvarelser.PNG%20%28rw_largeArt_1201%29
 

Resultater i et sosiogram

I sosiogramvisningen vil retning på pilene, elevenes plassering og nedtrekksmenyene være gode hjelpemidler for videre analyse og etterarbeid. For å få opp resultatene i sosiogrammet må du velge hvilken relasjon du ønsker å se nærmere på, da vil pilene dukke opp i sosiogrammet.

Retning på pilene

 • Piler mot elevnavn, betyr at andre elever har valgt eleven.
 • Piler fra elevnavn, betyr at eleven har valgt en annen elev.

Plassering

 • Jo nærmere sentrum i sirkelen, jo flere treff har eleven.

Det er også mulig å klikke på elevnavn og få opp treff som er unike for den aktuelle eleven. I nedtrekksmenyene er det mulig å filtrere på kjønn, relasjon og enkeltelev.

 

Sosiogram over hvem som mobber

Eksempel på filtrering. Gjensidig relasjon er valgt:

Sosiogram over hvem som bråker - Spekter

Resultater i et søylediagram

I søylediagrammet vil du se resultater som viser antall treff pr elev på det aktuelle spørsmålet som du har valgt i nedtrekksmenyen. I nedtrekksmenyen kan du også sammenligne ulike spørsmål som også er tilgjengelig som tabellvisning. Dersom en klasse har gjennomført flere undersøkelser er det mulig å sammenligne tidligere undersøkelser.

Også i søylediagrammet er det mulig å filtrere på kjønn og elevnavn.

Vær oppmerksom på at dersom en elev har valgt seg selv på noen av spørsmålene, vil dette resultatet kun være synlig i søylediagrammet. Det er ikke mulig å se dette resultatet i sosiogramvisningen.

 

Resultater for Spekter

Eksempel på sammenligning av spørsmål:

Resultater på sammenligning av spørsmål - Spekter

 

Figur%20og%20logo.png%20%28293x216%29