MENY

Informasjon om Spekter til foresatte

Spekter er en ikke-anonym undersøkelse om mobbing og andre forhold i læringsmiljøet. Undersøkelsen er tiltenkt elever fra 3./4. klasse på barneskolen og opp til og med videregående skole.

Det er ifølge opplæringsloven kapittel 9A en del av skolens mandat og plikt å innhente viktig informasjon om elevenes læringsmiljø. Mange skoler i Norge bruker Spekter til dette. Spekter kan ses på som en ikke-anonym elevsamtale. Spekter kan brukes som en rutine på skolen for å følge med på læringsmiljøet, samt for å undersøke nærmere ved mistanke eller varsling om f.eks. mobbing.

Ved å ta i bruk Spekter kan skolen få mange opplysninger om mobbing, bråk i klassen, popularitet, maktrelasjoner, grupperinger og holdninger. Dette kan være viktig informasjon når de skal forstå en sak og gjennomføre tiltak. Det er svært viktig at undersøkelsen følges raskt opp i etterkant med individuelle elevsamtaler.

Spørsmålene i Spekter kan alternativt brukes som en samtaleguide ved gjennomføring av elevsamtaler uten at undersøkelse er gjennomført. Dette er aktuelt for elever på trinn 1–3, eller for eldre elever som ikke kan gjennomføre Spekter på egen hånd.

For at skolen skal være i stand til å oppfylle opplæringsloven kapittel 9A, er det viktig for skolen å benytte kartleggingsverktøy som kan avdekke om elever har et trygt og godt skolemiljø.

Skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) er behandlingsansvarlige og er ansvarlig for å ivareta personvernet til elevene på den enkelte skole. Elever og foresatte skal motta grundig informasjon om Spekter og bruken av løsningen, samt informasjon om deres rett til innsyn i de registrerte personopplysninger. Informasjon til foresatte og elever om hvorfor og hvordan opplysningene om elevene blir behandlet, er en grunnleggende personvernrettighet.

Foresattes rett til innsyn

Foresattes rett til innsyn i undersøkelsen har vært et gjentakende spørsmål fra skoler og skoleeiere. I den forbindelse har vi vært i kontakt med bla. Barneombudet. Basert på råd og veiledning fra barneombudet og ekstern konsulent, har senteret gjort følgende vurderinger.

Hovedregelen er at foresatte skal få opplysninger om barna fra skolen. Dette følger av at foresatte har foreldreansvar for sine barn, og dermed en lovfestet plikt til å ivareta barna sine. Uten å få opplysninger fra skolen, vil det bli vanskelig for foresatte å ivareta dette ansvaret. Dette betyr imidlertid ikke at skolen alltid skal gi foresatte innsyn i alle forhold som omhandler barnet. Skolen må alltid vurdere hva som er til det beste for barnet, og skal gi eleven mulighet til å si sin mening før en slik avgjørelse fattes. Dette følger av barnekonvensjonen artikkel 3 og artikkel 12.

Opplæringsloven og opplæringsforskriften har nærmere regler om hvilke opplysninger skolen skal gi til foresatte. Det vil i denne sammenheng særlig gjelde opplysninger som utløser en aktivitetsplikt for skolen etter opplæringsloven kapittel 9A. Dersom det i undersøkelsen eksempelvis kommer frem opplysninger om at barnet blir mobbet på skolen, eller av andre grunner ikke har det bra, vil opplysninger om dette ikke kunne holdes tilbake fra foresatte da disse omfattes av skolens informasjons- og veiledningsplikt, jf. opplæringsloven § 9A-9.

Foresatte kan ha krav på opplysninger om det som fremkommer i undersøkelsen, og ikke en kopi av selve undersøkelsen. For at foresatte skal kunne ivareta sine plikter etter foreldreansvaret vil dette være tilstrekkelig. I det konkrete tilfellet må man ta utgangspunkt i barnekonvensjonens artikler, og foreta en helhetsvurdering av om foresatte har krav på opplysningene. Her vil barnets alder, innholdet i opplysningene, hvorfor barnet eventuelt ikke ønsker at foresatte skal få innsyn, og formålet bak foresattes innsynsforespørsel stå sentralt. I tilfeller hvor foresatte ber om innsyn, bør dette diskuterer med barnet, slik at man sammen kan komme frem til en god løsning. Dersom barnet føler seg hørt og at barnets mening blir vektlagt, kan situasjonen trolig løses på en enklere og mer hensiktsmessig måte.

Læringsmiljøsenteret vurderer derfor at elevene i forkant av gjennomføringen, på samme måte som i dag, trygges på at ingen andre elever eller foresatte skal få innsyn i deres besvarelse. Samtidig må det informeres om at det kan fremkomme opplysninger i besvarelsen som skolen må ta tak i for å oppfylle sin plikt som er hjemlet i loven. I den anledning kan det være at skolen må informere foresatte om opplysninger som de har fått på bakgrunn av innrapporteringer i Spekter. Dette er ikke unikt for Spekter isolert sett, og det vil være nærliggende å tenke at skolene allerede har gode og hensiktsmessige måter å følge opp dette på.