MENY

Aktivitetsplikten – hva er det?

1. august 2017 ble opplæringslovens kapittel 9 A endret. Det er den delen av skolens lovverk som handler om elevenes skolemiljø. Noe av det mest sentrale i lovendringen er aktivitetsplikten. Vi bør lære oss begrepet først som sist.

Kapittel 9 A 4: Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

Aktivitetsplikten gjelder for alle som arbeider eller utfører en tjeneste på skolen. Aktivitetsplikten skal sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen, at ingen voksne på skolen skal kunne snu seg vekk og si at de ikke vet, ser eller kjenner til at elever utsettes for mobbing eller andre former for krenkelser på skolen. Aktivitetsplikten skal videre sikre at det skal nytte for barn og ungdom å si fra dersom de ikke opplever skolemiljøet trygt og godt, og den skal ivareta involverte elevers rett til å bli hørt.

Aktivitetsplikten omfatter flere delplikter for skolen, som plikt til å følge med, plikt til å gripe inn, plikt til å varsle, plikt til å undersøke og plikt til å iverksette og evaluere tiltak slik at eleven igjen får et trygt og godt skolemiljø.

Hensikten med det nye regelverket er å skape endringer og forbedringer av praksis.

Hva betyr det i praksis?

Men hva betyr egentlig de nye pliktene for skolen, for de daglige aktivitetene som planlegges og gjennomføres i løpet av et skoleår?

Er du rektor må du sammen med personalet finne svar på dette spørsmålet, og derfra arbeide systematisk med rutiner og planverk som sikrer at skolen og den enkelte medarbeider oppfyller pliktene i lovverket.

Alle som arbeider eller utfører en tjeneste på skolen har plikt til å følge med på om den enkelte elev har et trygt og godt skolemiljø. Plikten innebærer at den enkelte voksne aktivt og bevisst skal følge med på hva som foregår mellom elever, og mellom de voksne og elever på skolen. Formålet med å følge med er å forebygge, og tidlig avdekke og stoppe krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.  Mange skoler gjør allerede en formidabel innsats og har et høyt fokus på å fremme elevenes trivsel og forebygge mobbing. Men med tanke på at det fortsatt er om lag 50.000 barn og unge som gruer seg for å gå på skolen, kan det likevel være slik at skolenes innsats bør være mer systematisk, spesifikk og målrettet. Det starter med at de voksne følger med.

Tekst: Kari Stamland Gusfre

Les også:

En mann ser rett i kameraet og er klar til å notere.

Alle ansatte har ansvar for følge med, sånn at det blir et godt og trygt skolemiljø for alle elever. Foto: iStock.