MENY

Rektors rolle i arbeidet mot mobbing

Rektor eller skoleledelsen er den viktigste pådriveren på skolenivå for å forebygge og stoppe mobbing. Antimobbearbeidet krever en bevisst og god leder.

Tre viktige faktorer i arbeidet for et godt skolemiljø 

Et godt læringsmiljø og dyktige klasseledere danner grunnmuren i arbeidet mot mobbing. Skoleledelsen må sørge for at personalet arbeider systematisk og kontinuerlig for å utvikle elevenes læringsmiljø og egen klasseledelse. Dette er imidlertid ikke nok i kampen mot mobbing. Rektor og skolen må fokusere tiltak som retter seg direkte mot mobbing.

Tre faktorer er særlig viktig at rektor tar ansvar for:

 1. Kunnskap og kompetanse i personalet ved skolen
  Rektor må sørge for at personalet til enhver tid har den kunnskapen og kompetansen som skal til for å forebygge og redusere mobbing på skolen. Kunnskapen må deles av alle ansatte og den må brukes til kontinuerlig å forbedre læringsmiljø, klasseledelse og i arbeidet med å avdekke, stoppe og forebygge mobbing.
   
 2. Samarbeid mellom skolens ulike aktører
  Rektor må legge til rette for diskusjoner og refleksjoner i personalet om læringsmiljøets- og lærerens betydning for å skape og vedlikeholde et trygt og mobbefritt skolemiljø for alle elever. Godt samarbeid mellom lærere og enighet i pedagogiske spørsmål har positiv innvirkning på forekomst av mobbing i en skole.

  Skoleledelsen har også ansvar for å stimulere til samarbeid og involvering av foreldre (FAU, Su, SMU) og elever. Et godt samarbeid på tvers av aktørene bidra til å bygge gode og trygge læringsmiljø for elevene. Skoleledelsen skal også være en aktiv samarbeidspartner i relasjon til skoleeier og PPT i alvorlige mobbesaker.
   
 3. Strukturer, planer og rutiner
  Alle skoler skal utarbeide handlingsplaner knyttet til §9a, for avdekking, stopping, håndtering og forebygging av mobbing. Planen må knyttets til skolens og kommunens generelle utviklingsplan og for eksempel settes inn i et årshjul. Planen og arbeidet må være godt forankret i hele personalet. Gode planer er ikke nok. De må brukes og skoleledelse har ansvar for at arbeidet med mobbing og læringsmiljø blir en del av skolens daglige drift.

Tekst: universitetslektor Hanne Jahnsen