MENY

Foreldres rolle ved forebygging av digital mobbing

Foreldre kan være gode rollemodeller for bruk av digitale medier. Ofte mangler det retningslinjer for hvordan foreldre kan oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til digital mobbing.

Menn og kvinner følger med på noe som skjer utenfor bildet.

Det ser ut som at det jevnt over i Europa er en bevissthet om at foreldre er en viktig ressurs i skolens arbeid for å forebygge digital mobbing.

Foreldre trekkes ofte frem i forbindelse med å fremstå som rollemodeller for bruk av digitale medier, men få land har retningslinjer som går på foreldrenes betydning når det gjelder å oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til at andre blir krenket gjennom sosiale medier.

Foreldre ses som en viktig ressurs i arbeidet mot digital mobbing i skolen, og dette er forhold som også angår elevene i det forebyggende arbeidet. Mange retningslinjer nevner for eksempel viktigheten av nettikette (regler for oppførsel og skikk og bruk på Internett) når det gjelder sosiale nettverk blant elevene på Internett. Dette kan handle om bevisstheten om at prinsipper for hvordan man oppfører seg mot hverandre bør være de samme på Internett som i det virkelige liv.

Det er derimot få retningslinjer som tar for seg nettikette som har å gjøre med for eksempel spillsider på nett, hvor det også kan foregå sosial omgang. Et annet viktig aspekt, som sjelden ble nevnt i retningslinjene som ble analysert, er viktigheten av å oppmuntre til og utvikle positive lederevner blant elever. Ved å trene på dette på generell basis blir man også bedre rustet til å si i fra når en ser situasjoner som ikke bør aksepteres.

Gjennom å være en positiv leder kan man få en naturlig autoritet i en gruppe, man oppnår respekt og viser at samvær bygger på tillit. Andre elever vil kunne følge ens eksempel og det blir mindre grobunn for aggressive relasjoner.

Tekst: førsteamanuensis Hildegunn Fandrem