MENY

Jevnaldrendes rolle ved digital mobbing

Innsats for å løse alle typer mobbing, inkludert digital mobbing, må involvere hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom, og deres vennegrupper.

To jenter ser på en dataskjerm.

En ny rapport, basert på en analyse av retningslinjer fra 27 land i Europa om tiltak mot digital mobbing, etterlyserer flere tiltak rettet mot jevnaldrende i kampen mot digital mobbing.

Forskerne har i rapporten sett på fire grupper som er viktige for å forebygge digital mobbing: jevnaldrende, foreldre, lærere og skoler.

Samlet sett, på tvers av de fire gruppene, konkluderer forskerne med at det er et mangelfullt fokus på jevnaldrende og betydningen av støtte fra jevnaldrende.

Det ser ut til at få land har tiltak for hvordan medelever som gruppe spiller en viktig rolle når det gjelder å stoppe digital mobbing og hvordan jevnaldrende kan innta en lederrolle i gruppen for å hindre at digital mobbing eskalerer.

Det bør med andre ord rettes et større fokus mot hvordan både foreldre, elever, lærere og skole kan bidra til å øke bevisstheten om jevnaldrenes betydning i arbeidet med forebygging og avhjelping av digital mobbing. Det vises til selve publikasjonen for en nærmere beskrivelse av mer konkrete grep som kan gjøres.