MENY

Læreres rolle ved forebygging av digital mobbing

Lærere og andre ansatte ved skolen har en viktig rolle i arbeidet med å redusere mobbing generelt og digital mobbing spesielt. De er i en spesiell posisjon fordi de har muligheten til å handle effektivt og konsekvent i sin reaksjon på mobbeatferd blant elevene.

Lærer i samtale med elev. Det har stor signaleffekt om lærere ikke tar tak i mobbing.

Mange av de eksisterende retningslinjene vektlegger lærerens rolle når det gjelder å hjelpe elevene til å bli klar over medelevers tilstedeværelse og rolle når digital mobbing skjer.

Det fokuseres derimot mye mindre på viktigheten av at læreren utvikler egne evner til å håndtere mobbing som skjer gjennom sosiale medier. Dette er viktig med tanke på at læreren fremstår som en naturlig rollemodell for hvordan elevene håndterer den digitale mobbing som finner sted på skolen.

Dersom læreren ikke tar tak i mobbingen kan signaleffekten til elevene være at man ikke trenger å si ifra eller ta tak i mobbesaker. Slik har lærerens holdninger og atferd stor betydning for hvilken holdning som blir overført til elevene og hva de i sin tur foretar seg.

Tekst: førsteamanuensis Hildegunn Fandrem