MENY

Hva er mobbing?

I Norge mobbes svært mange barn og unge regelmessig. Nesten like mange mobber andre regelmessig.

Mobbing er ritualiserte krenkelser mot en som ikke kan verge seg. Mobbing er kjennetegnet av:

  1. En aggressiv handling rettet mot en annen, av en eller flere sammen
  2. Et ujevnt styrkeforhold mellom den eller de som mobber og den som blir mobbet
  3. At det foregår over tid

Disse tre kriteriene må være der for at vi skal kalle det mobbing. 

Mobbing er derfor ikke en konflikt mellom noenlunde jevnbyrdige parter. 

Sårbare grupper

Annen seksuell orientering enn den heteroseksuelle gjør ungdom svært sårbare for å bli innblandet i mobbing. I tillegg viser forskning at barn og unge med innvandrerbakgrunn også kan være en risikogruppe, spesielt for å mobbe andre. Det finnes også andre sårbare grupper.

Mobbingens psykologi

Forskning viser at de som blir mobbet har ikke spesielle ytre kjennetegn, men de er mer engstelige og deprimerte enn andre. Ofte er de også ensomme.

De som ofte mobber andre skiller seg heller ikke ut fysisk. Den viktigste forskjellen fra andre er at de er mer proaktivt aggressive. Det er viktig å merke seg at mobberne sjeldent er sinte på den de mobber, det er altså andre mekanismer som driver dem.

Hovedårsaken til utøvelse av mobbing er altså proaktiv aggresjon.

Når mobbing skjer, er det ofte tilskuere. Dessverre griper «de andre» sjeldent inn, dersom de ikke får hjelp til dette av voksne. De voksne, både foreldre og de voksne i skolen, har en avgjørende rolle i å forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

Forebygge mobbing

Generell forebygging er å påvirke læringsmiljøet i positiv retning; gode relasjoner mellom elevene, tydelige rutiner og positive normer. Det oppnår man best med . Et generelt godt samarbeid med de foresatte er også viktig.

Forebygging er viktig, men det er ikke tilstrekkelig.

Avdekke mobbing

Det er svært effektivt å ha gode rutiner og verktøy (f.eks. Spekter og Innblikk) for å avdekke mobbing. Dette er nødvendig for å identifisere de som er involvert og for å skape troverdighet om tiltak. 

Stoppe mobbing

Nettsiden viser også en godt utprøvd metode for å stoppe mobbing, når den er avdekket. I korthet går dette ut på å gi den som har vært utsatt for mobbing trygghet og støtte. Dernest kommer konfronterende samtaler med mobberne individuelt og samlet, samt kommunikasjon med de foresatte til begge parter.

Oppfølging etter mobbing

Mobbing har konsekvenser – både kortsiktige og langsiktige. Selv om en mobbesak blir avsluttet, og selve mobbingen tar slutt, har mobbingen satt spor. Derfor er oppfølging av eleven som er blitt mobbet, viktig. Det samme kan være tilfelle med de som har mobbet.

Se videopresentasjonen til professor Erling Roland i fullskjermvisning

Forskjellige former for mobbing

Mobbing foregår både i den fysiske og den digitale verden. En god del av mobbingen går under radaren til de voksne hjemme og på skolen, og den kan være skjult for andre jevnaldrende også. Dette gjelder særlig subtile former for utestenging ved tradisjonell mobbing og i det digitale rommet.