MENY

Innsatsteam mot mobbing i Karmøy kommune

Karmøy er en av kommunene Læringsmiljøsenteret har jobbet sammen med for å bygge opp innsatsteam mot mobbing.

Jente som holder hånden opp foran seg. Foto: iStock Et innsatsteam mot mobbing har spisskompetanse i å løse kompliserte mobbesaker, og involveres når de vanlige løsningene ikke strekker til.

1. august 2017 endres kapittel 9A (Elevenes skolemiljø) i Opplæringsloven. Nulltoleranse mot mobbing lovfestes, og det innføres aktivitetsplikt som tydelig viser hvordan de ansatte i skolen skal jobbe i enkeltsaker.

Alle ansatte på skolene skal jobbe for at elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot mobbing. Dessverre er mange mobbesaker vanskelige å løse, og da har både lærere og skoleledelsen behov for støtte og hjelp fra noen som har god kunnskap om og er trent i å håndtere mobbing. En måte å løse utfordrende mobbesaker på, er å bygge opp egne innsatsteam på skolene med spisskompetanse på mobbing.

Hva er innsatsteam mot mobbing?

Et innsatsteam består av ansatte på skolen som får opplæring i å forstå, avdekke og løse mobbing. Skolen velger selv hvem de vil ha med. Antall medlemmer varierer også utfra størrelsen på skolene, og teamet organiseres og bemannes slik at habilitetsproblemer unngås. Mange skoler velger å ha rektor med i teamet, og for eksempel sosiallærer og lærer som har ansvar for elevrådet.

Skolens innsatsteam mot mobbing involveres når de vanlige løsningene ikke strekker til. Spisskompetansen gjør teamet i stand til å løse mer kompliserte saker. Innsatsteamet er også med i et i nettverk med team på andre skoler i kommunen, og sammen får de mer og bedre kunnskap.

Nyopprettede innsatsteam i Karmøy kommune

Når det opprettes innsatsteam mot mobbing på skolenivå, skjer dette i samarbeid med skoleeier. Opplæringen består av fire fagdager (to todagers samlinger) i løpet av et skoleår.

Læringsmiljøsenteret har nylig jobbet sammen med Karmøy kommune. Elisabeth Espeset Hamnøy ved Oppvekst- og kulturetaten har ansvaret for arbeidet med innsatsteam i kommunen.

– Trygt og godt psykososialt læringsmiljø er et nytt satsingsområde hos oss. Som en del av satsingen har vi valgt å starte med opplæring av innsatsteam mot mobbing i alle kommunens grunnskoler. Optimal forebygging og god klasseledelse er ingen garanti for fravær av mobbing. Derfor må lærerne, i tillegg til å fremme et godt læringsmiljø i klassen sin, vite hvordan de skal avdekke og håndtere mobbing, sier Espeset Hamnøy.

Tett samarbeid med PPT

Mobbingens psykologi er kompleks og vanskelig. For å kunne avdekke, håndtere og samarbeide om dette fagfeltet, er det viktig å ha et felles språk og lik kompetanse. På Karmøy kurses derfor også ansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) på lik linje med innsatsteamene. Skolene vil da lettere kunne drøfte særlig vanskelige saker med dem. 

– Vi ser at i en del elevsaker hvor PPT er inne for å gjøre sakkyndig vurdering, vil det også være utfordringer knyttet til elevens læringsmiljø. Da er det en styrke å ha en felles referanseramme og tilnærming. Deres deltagelse er viktig i systemrettet arbeid med elevenes læringsmiljø, sier Elisabeth Espeset Hamnøy.

Systematisk og målrettet arbeid for nulltoleranse mot mobbing

Som en del av opplæringen pålegges også alle skolene å utarbeide skriftlige mål for det psykososiale arbeidet. Systematisk arbeid, hvor mobbing avdekkes på et tidligere stadium, vil på sikt virke forebyggende for både elever og foresatte.

– Vi i Karmøy er glad for at vi har startet opp et systematisk og målrettet arbeid for nulltoleranse mot mobbing i Karmøyskolen. Skolene melder tilbake at de har høye ambisjoner for å stoppe mobbing. Opplæringen og arbeidet i innsatsteamet har bidratt til å gjøre skolene mer klar for dette, sier Espeset Hamnøy.

Skolene i Karmøy kommune deltar også i Læringsmiljøprosjektet, som er et nasjonalt prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet og ledes av Læringsmiljøsenteret. Skolene får i tillegg tilbud om å delta i Trivselsprogrammet. Trivselsprogrammet legger til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner og redusere konflikter, via økt og mer variert lek/aktivitet i friminuttene.

Innsatsteam mot mobbing i din kommune?

Læringsmiljøsenteret kan, ved ledig kapasitet, hjelpe kommuner og fylkeskommuner med opplæring og kompetanseheving for å kunne etablere innsatsteam mot mobbing.

Interesserte kommuner og fylkeskommuner kan ta kontakt med oss på laringsmiljosenteret@uis.no.

 

Relaterte artikler

Rådgiver Elisabeth Espeset Hamnøy ved Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy kommune.

Rådgiver Elisabeth Espeset Hamnøy ved Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy kommune.