MENY

Debatt om mobbing engasjerer

Hvordan skal vi definere hva mobbing er, og hva legger vi i begrepet? Det var stort engasjement da Partnerskap mot mobbing arrangerte debatt mellom Tove Flack og Ingrid Lund.

Debatt om mobbing engasjerer Fra venstre: Ingrid Lund, Tove Flack og Frode Restad. Foto: Anne D. Nilsen/FUG/FUB

Nylig inviterte Partnerskap mot mobbing til debatt om definisjonen av mobbing. Tove Flack fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Ingrid Lund fra Universitetet i Agder ble bedt om å presentere sine syn på hvordan mobbing bør defineres.

Flack er opptatt av de som blir utsatt for alvorlig mobbing over tid skal bli sett. Hun tar utgangspunkt i den internasjonale definisjonen hvor mobbing er kjennetegnet ved at:

  • En person blir utsatt for negative handlinger fra andre som skader personen fysisk og / eller psykisk
  • Handlingene gjentas jevnlig over tid
  • Den som blir krenket er i en avmaktssituasjon i forhold til noen som har mer makt – hun eller han klarer ikke å komme ut av situasjonen ved egen hjelp

Lund har et annet perspektiv og mener at en for stram mobbedefinisjon kan føre til at noen barn ikke får hjelp. Det må være barnets subjektive opplevelse som bestemmer hvorvidt noe skal kalles mobbing eller ikke. Hun mener mobbing skal defineres slik: «Mobbing hindrer opplevelsen av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning.» Lund taler for at vi ikke skal se etter rollene barn har når mobbing skjer. Det kan stigmatisere barn å kalle noen for mobber og offer.

Flack på sin side mener mobbedefinisjonen Lund presenterer, er for vid og medfører at mange ulike typer krenkelser som er mer eller mindre alvorlig da vil bli regnet som mobbing. Flack spør hvordan skolene skal fange opp de mest utsatte barna, og hvordan det skal settes i gang tiltak dersom det ikke lenger er et spesifikt fokus på denne gruppen barn. Flack mener vi må bruke begreper til å snakke om mekanismene som skjer.

I etterkant av debatten mellom Lund og Flack ble det satt opp et panel med representanter fra barnehage, skole, mobbeombud, foreldreutvalget for barnehager og foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Tekst: Ina Midttveit

Les mer:

Dagbladet trykket kronikker fra henholdsvis Flack og Lund i januar 2019

Læringsmiljøsenterets temasider om mobbing i barnehagen

Læringsmiljøsenterets temasider om mobbing i skolen