MENY

Mobbing i kinesisk kontekst

Læringsmiljøsenteret har denne uken besøk av professor Dennis Wong fra Hong Kong City University. Mandag holdt Wong en åpen forelesning om mobbing i kinesisk kontekst.

Unni Vere Midthassel, Dennis Wong, Erling Roland og Dian Liu Fra venstre: professor Unni Vere Midthassel (UiS), professor Dennis Wong (Hongkong City U), professor Erling Roland (UiS) og postdoktor Dian Liu (UiS).

I løpet av de siste femten årene, har skolene i Fastlands-Kina, Taiwan og Hongkong, heretter omtalt som Stor-Kina, opplevd økende problemer med mobbing.

Fokus på mobbing i skolen er dermed høyere enn noen sinne, ikke minst på grunn av videoer av alvorlige krenkelser på skolen som elever har lagt ut på sosiale medier, som så har blitt fanget opp av media.

I Hongkong har dette blant annet i flere tilfeller ført til at de som står bak mobbingen er blitt arrestert av politiet for deres krenkende handlinger. Wong trakk også frem en sak der en elev ble arrestert etter at han tok saken i egne hender og stakk en medelev som hadde mobbet ham i lang tid, uten at skolen grep inn. Den som ble mobbet ble straffet, mens de som mobbet gikk fri.

I sin presentasjonen, trakk Wong frem funn fra empiriske studier av karakteristikker av dem som står bak mobbing, hvem som blir mobbet, og han ga eksempler på typer krenkelser som skjer i skolen i Stor-Kina.

Wong er forkjemper for endring i måten mobbing blir håndtert i Stor-Kina. Dette er ingen enkel oppgave i et land med enorme elevtall, der 60 elever pr lærer er normen. Samtidig er det også sterke kulturelle faktorer som gjør oppgaven krevende - Wong trakk frem både skolekultur, foreldrekultur og straffekultur.

Trenger økt bevissthet rundt mobbing
Mobbing i den kinesiske skolen blir gjerne sett på som et «overgangsrituale», noe man må gjennom for å bli voksen. I en slik forståelse er mobbing noe man bare må utstå, tåle og finne måter å overkomme. Når denne forståelsen ligger til grunn, kan det være vanskelig for de voksne å se alvoret i det.

For å motarbeide mobbing i den kinesiske konteksten, trengs det en definisjon som spesifikt nevner hvilke typer krenkelser som er mobbing, og ikke minst må det fremheves at mobbing er noe som
gjør vondt. Dette for å skille mobbing fra det Wong kaller “playful games”.

Det trengs en økt bevissthet om hva mobbing er, og ikke minst hvorfor mobbing ikke er greit. En engasjert Wong rettet fokus på hva som skal til for å redusere mobbing i den kinesiske skolekonteksten. Det er et problem at det råder en skole-etos som tillater og oppmuntrer til mobbing. Endringer trengs på systemnivå, og særlig viktig er det å endre kinesiske læreres likegyldighet overfor mobbing, og få dem til å reagere på den riktige måten. Her er forskningsbasert kunnskap nøkkelen: Educate the teachers, parents and the bystanders!, var Wongs budskap.

Et første steg til å starte i kampen mot mobbing er at skolene innrømmer at mobbing skjer, og innrømmer sine feil med tanke på hvordan de håndterer krenkelser i skolen. Skolene må ta ansvar. Dernest må skolene sørge for at lærerne har kunnskap om mobbing og kompetanse til å iverksette tiltak i mobbesituasjoner – tiltak som man vet fungerer. Foreldregruppen trenger også kunnskap. Videre anbefaler Wong skoler til å delta i antimobbeprogram. Endring tar tid, og Wong opererer med et 3-års perspektiv. Om endringsprosessen er en suksess, avhenger til syvende og sist systemets vilje til endring.

Det er store forskjeller mellom Norge og Kina, på mange plan. Men i møte med andre har vi mulighet til å bli bedre kjent med oss selv, til å reflektere over vår egen praksis, og få nye perspektiver til ytterligere forskning. Samtidig lever vi i en stadig mer flerkulturell verden, en virkelighet som også ses igjen i skolene. Å ha større kunnskap om andre kulturer og deres utfordringer, kan hjelpe skolen til å møte elever og deres foreldre med større forståelse. Læringsmiljøsenteret ser frem til videre samarbeid med professor Wong og hans miljø i Hongkong.

Tekst: Nina Lewin