MENY

Nulltoleranse mot mobbing blir lovfestet

Regjeringen vil gi skolene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre når barn blir mobbet, og styrker rettighetene til barna og deres foreldre.

Trist jente sitter alene, i bakgrunnen sitter tre andre jenter og ser på. Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø. Nå vil Kunnskapsdepartementet lovfeste nulltoleranse mot mobbing.

– På tross av mange tiltak og kampanjer de siste 20 årene, har tallet på elever som oppgir at de blir mobbet holdt seg høyt. Det er fortsatt elever som hver eneste dag opplever mobbing eller andre type krenkelser. Slik kan vi ikke ha det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Mange av endringene som foreslås er basert på anbefalinger fra Djupedalsutvalget, og høringssvar fra over 100 høringsinstanser. Utvalget konkluderte med fem hovedutfordringer, men regjeringen konsentrerer innsatsen på følgende tre områder:

 1. Regelverk og lovverk
 2. Kompetanseheving i skoler, barnehager og kommuner
 3. Bedre støtte og veiledning til mobbeofre og deres foreldrene

Det nye regelverket skal styrke rettighetene til barn som blir mobbet og deres foreldre, og det skal være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø. Lovforslaget innebærer både nye regler og endringer i de eksisterende. Stortinget skal nå behandle lovforslaget fra Kunnskapsdepartementet. 

Dette er hovedpunktene i lovforslaget

 • Eleven skal fortsatt ha rett til et trygt og godt skolemiljø, og nulltoleranse mot mobbing skal inn i loven.
 • Skolens plikt til å handle i mobbesaker blir skjerpet og konkretisert.
  Skolen får:
  • Plikt til å følge med
  • Plikt til å gripe inn
  • Plikt til å varsle all mistanke og kjennskap
  • Plikt til å undersøke all mistanke og kjennskap
  • Plikt til å sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø
  • Plikten til å sette inn tiltak gjelder helt til eleven har det trygt og godt
  • Skolen må dokumentere hva de gjør i mobbesaker, slik at saken kan overprøves
  • Dagens klageordning blir erstattet med en enklere, raskere og mer brukerorientert håndhevingsordning
  • Fylkesmannen som håndhevingsorgan får myndighet til å vedta hva skolen skal gjøre for å sikre elevens rett. Fylkesmannen blir styrket for å håndtere mobbesaker
  • Elever og foreldre kan klage i mobbesaker, mens kommuner og fylkeskommuner ikke har klagerett
  • Hvis skolen ikke gjør det den skal, kan kommunen få dagbøter
  • Skolen får plikt til å informere elever og foreldre om hvilke rettigheter de har
  • Regelverket mot mobbing skal også virke på skolefritidsordningen og på leksehjelptilbud, i tillegg til på skolen


Les alt om det nye lovforslaget hos Kunnskapsdepartementet


Relaterte artikler