MENY

Redusert mobbing med Læringsmiljøprosjektet

Mobbing på skoler som har vært med i Læringsmiljøprosjektet har blitt sterkt redusert også sammenlignet med skolene på landsbasis.

Gutter sparker fotball i skolegården.

Fra 2012 til 2014 var det en generell nedgang i mobbingen ved norske skoler målt med Elevundersøkelsen. Den viser at på landsbasis er mobbingen redusert med 36 prosent på barneskoler og 44 prosent på ungdomsskoler.

For skoler som har deltatt i Læringsmiljøprosjektet er reduksjonen på 63 og 38 prosent. Det betyr at reduksjonen prosentvis er nesten dobbelt så stor på barnetrinnet ved skoler som har deltatt i prosjektet, mens ungdomstrinnet har hatt en prosentvis litt mindre reduksjon. I prosentpoeng har imidlertid reduksjonen på dette trinnet vært noe større i prosjektskolene enn på landsbasis: 4,3 prosent mot 3,2 prosent.

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til skoler og kommuner med høye mobbetall over flere år. Pilotprosjektet involverte 23 skoler i 10 kommuner, og ble avsluttet ved utgangen av 2014. I februar 2015 startet 40 nye skoler i 18 kommuner opp. Prosjektperioden er to år.

I en rapport, skrevet av Erling Roland og Gaute Auestad ved Læringsmiljøsenteret, kommer det fram at prosjektet har god effekt. Mobbeomfanget på barneskoler i prosjektet er nå på linje med landssnittet, mens ungdomsskolene i prosjektet har nærmet seg snittet.

Rapporten konkluderer med at ut fra målingene med Elevundersøkelsen har skolene i Læringsmiljøprosjektet hatt en klart mer positiv utvikling angående mobbing på skolen enn resten av landet. Fra å ha vedvarende høye mobbetall i perioden 2010 – 2012, har de fra og med 2013 kommet ned på et nivå nær gjennomsnittet for landet.

- Barnetrinnet har hatt den mest positive utviklingen. Det er en allmenn erfaring at det er vanskeligere å få positive resultater for mobbing i prosjekter på ungdomstrinnet, heter det i rapporten.