MENY

Hvordan stoppe mobbingen?

Du har avdekket mobbing og er fast bestemt på at den skal ta slutt, men hvordan går du fram? Les om hvordan du kan gjennomføre en intervensjon.

Lærer og elev i samtale. Hvordan får slutt på mobbingen? For å lykkes med denne metoden må du gjennomføre samtaler med alle parter.

Intervensjon

Godt gjennomført intervensjon i mobbesaker, forebygger i sterk grad at nye saker dukker opp. Det er selvsagt viktig å få slutt på den aktuelle mobbingen, særlig av hensyn til eleven som blir mobbet. Samtidig er det viktig å understreke at det å få lov til å mobbe andre også er destruktivt.

En godt utprøvd grunnprosedyre anbefales (Roland, 2007; Roland & Vaaland, 2003). Denne intervensjonen bør helst gjøres av kontaktlæreren eller en som kjenner elevene godt, og det er samtidig viktig at hele personalet kjenner prosedyren. Den som gjennomfører intervensjonen må være respektert av partene.

1.      Samtale med eleven som utsettes for mobbing

En gjennomfører først en diskret samtale med den som blir mobbet. Dersom læreren ikke er blitt informert av de foresatte eller eleven selv, skal en likevel starte med å si at en vet om mobbingen. Det er ikke gunstig å intervjue eleven som start på samtalen.

Videre understrekes det at mobbing ikke er akseptert, og at den skal stoppes umiddelbart. Si også at eleven skal bli informert på forhånd om det som blir gjort. Man inviterer deretter eleven som er utsatt for mobbing til å snakke uten å presse. Dersom de foresatte ikke er informert, sier en til eleven at det skjer, og en prøver å ta kontakt samme dag. Avtal så nytt møte, tid og sted, med eleven. Neste gang vil eleven vanligvis ha lettere for å snakke.

2.      Samtale med elevens foreldre

Samtalen med de foresatte til eleven som blir mobbet skal være respektfull, selv om de måtte være fortvilet eller kanskje sinte. Avtal at læreren har regien slik at de foresatte ikke gjør noe overilt. Avtal også videre kontakt.

3.      Samtale med den eller de som mobber

Etter to-tre samtaler med den som er utsatt for mobbing, tar en kontakt med de som utfører mobbingen. Da skal en ikke møte alle samtidig dersom de er flere, men en og en først. En annen lærer har klassen. Det kan gjøres avtale med denne om å sende de som mobber en og en til et bestemt rom, eller man henter og bringer tilbake hver av de aktuelle elevene selv. Det er viktig at disse ikke får snakket sammen før alle de individuelle samtalene og en gruppesamtale er gjennomført. Den som står bak mobbingen konfronteres med saken, og en legger fram dokumentasjon skaffet på forhånd. Dokumentasjon basert på uttalelser fra andre elever refereres generelt uten kilde. En avslutter innledningen ved å si bestemt at mobbingen må ta slutt umiddelbart. Denne starten er kort og alvorlig, men ikke fiendtlig.

Deretter gir man eleven som mobber mulighet til å respondere. Dersom dette er bortforklaringer, krav om kilder, eller angrep på eleven som blir mobbet, skal en ikke respondere. Gjenta kun kravet om at mobbingen skal stoppe straks. En kan si at rektor er informert og at det blir ført nøye kontroll. Si at elevens foresatte vil bli informert samme dag.

Omtrent på dette tidspunktet kan den som står bak mobbingen bli invitert til samarbeid, men det er ikke nødvendig. En kan for eksempel spørre om eleven som mobber om han eller hun har sett at andre har mobbet den aktuelle eleven. Man kan også spørre om eleven kan gjøre noe. En passer på å si at den som mobber ikke trenger å si hvem andre det gjelder. Ofte vil den som utsetter andre for mobbing gi positiv respons her, og det kan være viktig i prosessen videre. En avslutter og sender eleven tilbake til klassen, eller går sammen med eleven og henter ut den neste.

Samme framgangsmåte gjennomføres med denne og eventuelt flere elever som er involvert i den samme mobbesaken. Den siste ber man vente, og man henter ut de andre elevene til en gruppesamtale. Grunnen er at de som står bak mobbingen nokså sikkert vil kommunisere med hverandre uansett, og risikoen for sabotasje er stor om ikke læreren har kontroll.

4.      Gruppesamtale med de som mobber

I gruppesamtalen repeterer en kort samtalene med hver enkelt, ellers vil de være utrygge på hva de andre har sagt. Da er det selvsagt gunstig om en kan si at de har vært samarbeidsvillige. Det viktigste er å stoppe mobbingen. En avslutter med å avtale et nytt møte med gruppen, og orienterer dem om at de neste gang vil bli spurt om de har overholdt avtalen.

Tekst:  Erling Roland og Grete Sørensen Vaaland

Les mer: