MENY

Generell holdning til utviklingsarbeid

Forskning: En norsk studie om sammenhenger mellom læreres deltakelse i utviklingsarbeid, deres holdninger til utviklingsarbeid og arbeidsmiljøfaktorer, viste at lærernes generelle holdning til utviklingsarbeid hadde betydning.

En gruppe voksne sitter og lytter. Lærernes holdninger til endringer påvirkes blant annet av holdninger i kollegiet.

Holdning var her målt med utsagn som «Det er viktig å bruke tid til å forbedre skolen», «Mine elever nyter godt av at jeg deltar i utviklingsarbeid», «Jeg synes det er utviklende å delta i utviklingsarbeid», «Jeg kan påvirke temaene for utvikling på min skole», «Utviklingsarbeid er bortkastet tid» og «Jeg har liten interesse av de utviklingsaktivitetene som pågår på min skole». Funn fra denne studien tyder på at lærerne på barnetrinnet hadde mer positive holdninger enn lærerne på ungdomstrinnet (Midthassel, 2004).

Lærernes holdninger kan være påvirket av ulike forhold. Det er grunn til å anta at tidligere erfaring med slikt arbeid har betydning. Blant andre Fullan (se for eksempel 2007) har pekt på at lærerne gjennom arbeid med aktuelle utviklingsarbeid gjør seg erfaringer som påvirker senere engasjement.

Men lærerne påvirkes også av holdninger i kollegiet. Studier har vist sammenhenger mellom læreres opplevde innovasjonsvilje på egen skole og eget engasjement (Midthassel, 2004). Det kan forstås ut fra subjektive normers betydning. Subjektive normer ble av Ajzen beskrevet som et opplevd sosialt press til å handle eller ikke handle (Ajzen, 1991).

 

Referanser

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211.

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4th ed.). New York: Teacher College Press.

Midthassel, U. V. (2004). Teacher involvement in school development activity and its relationships to attitudes and subjective norsm among teachers: A study of Norwegian Elementary and Junior High school teachers. Educational Administration Quarterly, 40(3), 435–456.