MENY

Klar for endring?

Hvis ikke de ansatte er klare for endring, skal det mye til for at endringsprosessen skal bli vellykket.

To voksne som samarbeider og ser på en pc. Hvis de ansatte ikke er klare for endringsarbeidet, kan ledelsen møte motstand fra en lite motivert kollegagruppe.

For å kunne få til et vellykket endringsarbeid er det viktig at hver enkelt skoleansatt ser et behov for endring, føler seg inkludert i endringsprosessen og har vilje og evne til å gå i gang med endringsarbeidet. Kort sagt kan man se på det å være klar for endring som den holdning eller innstilling som personalet trenger, både individuelt og kollektivt, for å engasjere seg i endringsarbeidet med motivasjon og iver (Oterkiil & Ertesvåg, 2012).

Videre handler det å være klar for endring om at de ansatte og skolen som helhet er forberedt på å sette i gang med endringsarbeidet. I dette ligger det at skolen bør ha utviklet en viss grad av kapasitet. Kapasitet handler om å ha tilstrekkelige ferdigheter for å gjennomføre et vellykket endringsarbeid og tilstrekkelig kunnskap om det teoretiske grunnlaget for selve intervensjonen.

Hvis de ansatte ikke er klare for et spesifikt endringsarbeid eller endringsarbeid generelt, kan ledelsen ofte møte motstand fra en lite motivert kollegagruppe. Det at de ansatte er klare for endring ser derfor ut til å være en av de mest avgjørende faktorene for hvor engasjert og støttende de ansatte er i startfasen av et endringsarbeid.