MENY

Å lede skoleomfattende utviklingsarbeid

Skoleomfattende utviklingsarbeid krever at alle jobber mot samme mål. Skal en få til det må det være en kollektiv forpliktelse til arbeidet og arbeidet må ha en tydelig ledelse som kan drive arbeidet frem mot målet. Men hvem er ledelsen på en skole og på hvilken måte er den viktig i skoleomfattende utviklingsarbeid?

Engasjert lærer Å gjennomføre viktige skoleomfattende endringsarbeid er noe av det viktigste en leder gjør.

Forskjellig utgangspunkt

Skoleomfattende utviklingsarbeid er et systematisk arbeid som omfatter hele skolen, satt i gang for å forbedre noen sider av skolens virksomhet.

Utgangspunktet for et slikt skoleomfattende utviklingsarbeid kan være forskjellig. Det kan være et reformarbeid igangsatt fra sentrale myndigheter, eller en lovendring som  krever oppfølging, som for eksempel kapittel 9a i Opplæringsloven. Det kan også være en nasjonal innsats med et konkret formål som for eksempel Ungdomstrinnsatsingen der mer praktisk og variert undervisning er hovedmål med økt kompetanse i klasseledelse og i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning som tiltak.

Det kan være et initiativ fra skoleeier, i form av politisk vedtak. Det kan være initiert fra kommunens administrasjon, på bakgrunn av data for eksempel i Elevundersøkelsen. Eller det kan være initiert fra skoleledelsen ut fra meldte utfordringer fra lærere, foreldre eller elever.

Det viktigste en leder gjør

Uansett hvor initiativet kommer fra, krever det innsats fra den enkelte ansatte individuelt og kollektivt. Ofte vil det være lettere å få oppslutning i kollegiet for initiativ som kommer fra skolen selv enn for initiativ som oppleves å være sentralstyrt. Det har konsekvenser for lederens rolle.

Ifølge Fullan (2007) er det å gjennomføre viktige skoleomfattende endringsarbeid, det viktigste en leder gjør. Det gir en anledning til å utvikle kulturen til å bli mer samarbeidende, mer læringsorientert og mer konsistent.  Men det krever at rektor bruker anledningene og tenker lenger enn det aktuelle utviklingsarbeidet.

 

Tekst: professor Unni Vere Midthassel

 

Referanse

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4th ed.). New York: Teacher College Press.