MENY

Skoleutvikling og ledelse

De ansatte er skolens viktigste ressurs. Godt samarbeidsklima og læringsmiljø, god ledelse og kapasitet for endring er også viktige faktorer.

Lærergruppe samarbeider. I en endringsprosess lærer skoleansatte sammen og av hverandre.

Gjennom utvikling av personalet utvikles også organisasjonen. En slik utviklingsprosess bør ha som mål å skape et positivt samarbeidsklima og læringsmiljø for alle ansatte. For å få til dette må skoleledelsen legge til rette for medbestemmelse og sørge for at alle ansatte opplever eierskap til utviklingsarbeidet.

Skoleutvikling er avhengig av god ledelse på flere nivå. Skoleeier, skoleledere og lærere har et felles ansvar for framdrift i skoleutviklingsarbeidet. I endringsprosessen lærer skoleansatte sammen og av hverandre.

Systematisk og langsiktig skoleutvikling handler om å øke personalets og skolens kapasitet for endring. Skoler med høy endringskapasitet og en felles opplevelse av mestring, gjennomfører aktiviteter som planlagt, de løser sine pedagogiske utfordringer og er i kontinuerlig utvikling. De vet at veien de går øker sannsynligheten for at de når sine egne og skolens mål, og at elevenes læringsutbytte blir best mulig.