MENY

Læringsmiljøprosjektet er evaluert

NTNU Samfunnsforskning har evaluert resultatene av Læringsmiljøprosjektet, sett fra skoleeier og skoleleders synsvinkel. Tilbakemeldingene er jevnt over svært gode.

Rapporten er ført i pennen av Christian Wendelborg. Han skriver blant annet:

Over 83 prosent av skolelederne vurderer det dithen at Læringsmiljøprosjektet har bidratt i stor grad eller i svært stor grad til å forebygge og stoppe mobbing på skolen. Videre oppgir litt over 60 prosent at prosjektet har bidratt i stor grad eller i svært stor grad til å bedre lærernes evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev.

Tilsvarende oppgir rett over halvparten at Læringsmiljøprosjektet har bidratt i stor eller i svært stor grad til å bedre samarbeide mellom skole og hjem; å utvikle positive relasjoner og kultur for læring blant elevene, samt å bedre lærenes evne til å lede klasser og undervisningsforløp. 

Utdanningsdirektoratet har omtalt rapporten på siden nettsider. De trekker blant annet fram at kommunene er godt fornøyde med veilederne. Rapporten er den første av tre som tar for seg Læringsmiljøprosjektets første ordinære prosjektfase. 

Last ned hele rapporten Evaluering av Læringsmiljøprosjektet. Delrapport 1 – resultatnotat av survey til skoleledere og skoleeiere (pdf)