MENY

Første skandinaviske bok om psykisk helse i skolen

Dette er første gang det gis ut en forskningsbasert bok om temaet i Skandinavia. Redaktørene bak boka "Psykisk helse i skolen" er professor Edvin Bru, professor Ella Cosmovici Idsøe og førsteamanuensis Klara Øverland – alle ansatt ved Læringsmiljøsenteret.

God psykisk helse er viktig for læring, utvikling og livsutfoldelse. Skolen har en viktig rolle i å fremme barn og unges psykiske helse, og å se og hjelpe til elever som sliter psykisk.

Første bok i Skandinavia om psykisk helse i skolen

Psykisk helse i skolen er den første forskningsbaserte boka som beskriver hvordan psykiske helseplager arter seg, og hvilke konsekvenser slike plager kan ha for læringsarbeidet. Den tar også opp hvordan pedagoger kan identifisere elever med ulike psykiske helseplager og hvordan læringsmiljøet best kan legges til rette for disse elevene. Boka er den første av sitt slag i Skandinavia!

Psykisk helse i skolen  

Å utvikle evnen til å klare utfordringer er vanskeligere for en elev med psykiske helseplager enn for andre. Derfor har disse elevene behov for støtte og tettere oppfølging på skolen. Noen har også behov for hjelp og tiltak fra hjelpetjenester som pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barne- og ungdomspsykiatrien. At skolene og hjelpetjenestene samarbeider godt er ofte avgjørende for et godt resultat. Lærere som kan avdekke ulike elevers behov, etablere gode relasjoner og legge læringsmiljøet best mulig til rette er viktig. 

Boka berører psykiske helseplager som blant annet depresjon, angst, skolevegring og spiseforstyrrelser. Det er også et eget kapittel om mobbing i et traumeperspektiv.

Målgrupper, redaktører og bidragsytere

Psykisk helse i skolen er skrevet for studenter i pedagogikk og psykologi, lærere, skoleledere, ansatte i PPT, ansatte ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og forskere som jobber med læringsmiljø og psykisk helse blant barn og unge.

Redaktørene for boka er:

Alle er ansatt ved Læringsmiljøsenteret. Klara Øverland er i tillegg ansatt ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.

Øvrige bidragsytere er Bror Just Andersen, Jon Fauskanger Bjåstad, Liv Jorunn Byrkjedal-Sørbye, Margit Garvik, Sven Gustafsson, Kristin Hatløy, Trude Havik, Nina Holmen, Thormod Idsøe, Gun Iversen, Heidi Jacobsen, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Elin Kreyberg, Johannes Langeveld, Haldis Johanne Økland Lier, Erik Paulsen, Inger Eide Robertson, Pål Roland, Kristine Rørtveit, Unni Sagstad og Ingrid Rasmussen Strømsvold.
 

Les også

Forsiden på boka

Boka "Psyskisk helse i skolen" omhandler blant annet hvordan psykiske helseplager arter seg og hvilke konsekvenser slike plager kan få for læringsarbeidet til elever.