MENY

Hefter, veiledere og rapporter om psykisk helse i skolen

 • Forsiden på rapporten

  Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing – erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak

  Å bli utsatt for mobbing kan gi store negative konsekvenser. Rapporten er basert på fokusgruppeintervjuer med ansatte i skole- og helsesektorene, jurister, forskere, mobbeombud og interesseorganisasjoner.

 • Forsiden på rapporten

  Å bli utsatt for mobbing – en kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

  Oppsummering av forskning om konsekvenser av å bli utsatt for mobbing, forhold som kan påvirke om det å bli utsatt for mobbing fører til alvorlige og eller langvarige skadevirkninger samt tiltak som har vært prøvd ut for å hjelpe barn og unge som sliter etter at de har blitt utsatt for mobbing.

 • Framside Respektheftet Emosjonelle vansker

  Emosjonelle vansker

  Skolen må forholde seg til elever som sliter og som ikke får hjelp. Er det noe vi kan gjøre i skolen som kan være til hjelp for disse elevene? Heftet peker på hva voksne i skolen kan gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser. 

 • Framside på Respektheftet Problematferd.

  Problematferd i skolen

  Heftet tar for seg reaktiv og proaktiv aggresjon, den autoritative lærerrollen, konsistens og tidlig innsats.
   

 • Framsida heftet Klasseledelse og atferdsvansker

  Klasseledelse og atferdsvansker

  God klasseledelse er nøkkel til å utvikle gode sosiale mønstre i klassen og positive holdninger, bedre konsentrasjon om skolearbeidet, bedre disiplin og mindre mobbing. Heftet tar for seg klasseledelse knyttet til konsentrasjonsproblemer og mobbing.