MENY

Aggresjon hos barn og unge

Noen vansker med negativ atferd starter i tidlig alder. Dersom vanskene får utvikle seg, blir de mer komplekse og virkningen av tiltak som settes inn, kan bli redusert.

To gutter som sloss. Foto: iStock. Barn og unge som viser utagerende atferd vil ha nytte av varme og støttende relasjoner.

Reaktiv og proaktiv aggresjon er to hovedformer for utagerende atferdsvansker. Begge former kan forebygges ved tidlig innsats.

Det kan for eksempel handle om å forberede barnet på overgangen mellom barnehage og skole, som kan være krevende, men også en anledning til å endre en negativ utvikling hos sårbare barn.

Ulike forutsetninger hos sårbare barn krever tilpasning av læringsmiljøet. Forhold i barnehage og skole kan gi skadelige tilleggsbelastninger, som vanskelige relasjoner til medelever, mobbing eller skolefaglige nederlagsopplevelser. På den andre siden kan et inkluderende, støttende og stimulerende læringsmiljø være en viktig beskyttende faktor som bidrar til positiv kognitiv, sosial og emosjonell utvikling for disse elevene.

Emosjonell støtte fra jevnaldrende kan påvirke motivasjon og lærelyst, engasjement og prestasjoner i positiv retning. Elever med utagerende atferdsproblematikk vil også ha nytte av varme og støttende relasjoner. I tillegg vil de ha fordel av klare regler og forventninger, god struktur, god klasseledelse og et læringsmiljø som fremmer elevenes selvbestemmelse.