MENY

Maktorientert og tilhørighetsorientert proaktiv aggressivitet er relatert til disiplinproblem

Forskning: Noen elever bryter bevisst regler og standarder for å oppnå makt overfor lærer, samt få tilhørighet med andre elever.

Elever kaster papir på lærer som ikke har kontroll.

I studien Aggressiveness and Disobedience ble disiplinproblem operasjonalisert som elevatferd eleven vet bryter med standarder som gjelder i klasserommet. For å definere atferd som displinproblem forutsettes altså at eleven vet at han/hun går over en grense satt av læreren.

Denne avgrensningen av displinproblem er forankret i et teoretisk rammeverk om antisosial atferd, der autoritetskonflikt inngår i et utviklingsløp fra mild til mer alvorlig problematferd. Disiplinproblem forstått som bevisste brudd med lærerens autoritet kan inngå i et slikt løp.

Med utgangspunkt i denne begrepsforståelse av disiplin, er et måleinstrument for disiplinproblem utviklet og validert. Videre er sammenhengen mellom disiplinproblem og aggressivitet studert.

Reaktiv og proaktiv aggresjon

Reaktiv aggressivitet er en tendens til å reagere med utadrettet aggressjon som utslag av at sinne som er blitt uløst av en frustrasjon eller provokasjon. En del av disiplinproblemene i ungdomsskolen (8. klasse) kan forstås som utslag av sinnedrevet aggressivitet, og denne sammenhengen er sterkere for gutter enn for jenter.

Proaktiv aggressivitet er en tendens til å bruke utadrettet aggresjon som instrument for å oppnå en eller annen type gevinst. En sosial belønning i form av makt over en annen person er en sentral dimensjon i proaktiv aggressjon. En annen belønning kan være den tilhørigheten som flere kan få med hverandre når de sammen etablerer negative holdninger/handlinger mot en annen.

Maktorientert proaktiv aggressivitet og tilhørighetsorientert proaktiv aggressivitet er relatert til disiplinproblem både for gutter og jenter, men med noe ulik styrke. Maktdimensjonen er sterkere knyttet til disiplinproblem blant jenter enn blant gutter, mens tendensen er at tilhørighetsdimensjonen i proaktiv aggressivitet er sterkere knyttet til disiplinproblem blant gutter enn blant jenter.

Utfordrer læreren

Når læreres autoritet (ledelse) utfordres av displinproblem, kan det være fordi en elev har opplevd frustrerende/provoserende hendelser som gjør at han/hun blir sint og at dette igjen fører til verbal eller fysisk aggresjon.

Det er imidlertid minst like stor sannsynlighet for at når disiplinproblem viser seg, er det knyttet til at en eller flere elever utfordrer lærerens makt (ledelse) for selv å oppnå et kick av makt når læreren taper innflytelse, eller at elever vender seg mot læreren i den hensikt å oppnå tilhørighet i en gruppe som samles om negative holdninger til en i denne sammenhengen formell leder.

 

Referanse

Vaaland, G. S.; Idsøe, T & og Roland, E. (2011). Aggressiveness and Disobedience. Scandinavian Journal of Educational Research, vol 55, No. 1, pp. 122.