MENY

Ser etter svakheter hos nye lærere

Forskning: Noen elever ser alltid etter svake punkt når en ny lærer kommer inn i klasserommet. Dette er ofte de samme elevene som har aggressiv atferd.

Elever i klasserom rekker opp hendene. De elever som er på jakt etter svake punkt hos nye lærere er ofte de samme som har aggressiv atferd.

En undersøkelse har analysert data fra 775 elever på 10. trinn ved åtte skoler i Norge. Utvalget besto av 401 gutter og 354 jenter. Studien undersøker forholdet mellom reaktiv og proaktiv aggressivitet hos elever og en perseptuell orientering beskrevet som en interesse for tegn på svakhet hos en lærer som er ny for eleven.

Sosial makt viktig for proaktivt aggressive elever

Resultatene viser at det er en substansiell og signifikant sammenheng mellom proaktiv aggressivitet og tendensen til å jakte på informasjon om svakhetstrekk hos lærere. Sosial makt er en viktig stimulans for proaktivt aggressive elever, og andres avmakt blir en bekreftelse på egen suksess.

Informasjon om svakhetstrekk eller sårbarheter kan betraktes som strategisk viktig informasjon for den som ønsker å erobre makt på bekostning av andre. Ettersom læreren er den formelle lederen i klassen kan det å vinne makt på bekostning av nettopp læreren være ekstra stimulerende.

Førsteinntrykket er viktig

De fleste elever vil i møte med en ny lærer se etter tegn på at læreren er høflig og flink i fag og undervisning, mens noen elever ser etter lærerens svakhetstrekk eller sårbarheter.

– Når man går inn i en sosial situasjon og er interessert i spesiell informasjon om en person, vil en lettere oppfatte tegn som bekrefter det en leter etter mens tegn som taler for andre ting får mindre oppmerksomhet. Ser man etter om dette er en person som er usikker, vakler eller blir lett vippet av pinnen, vil man lettere finne slik informasjon enn hvis man er forhåndsinnstilt på å finne ut helt andre ting om personen, sier Grete S. Vaaland ved Læringsmiljøsenteret.

– Førsteinntrykket som dannes er delvis basert på selektiv persepsjon. Hvilket førsteinntrykk eleven får av en lærer er slett ikke likegyldig fordi det påvirker elevens framtidige persepsjon av læreren og elevens samhandling/interaksjon med vedkommende, sier Vaaland.

I en klasse, hvor læreren i den første tiden skal etablere seg som leder, er det viktig at elevene får positive oppfatninger og konstruktive forventninger til læreren.

– I studien var vi opptatt av å finne ut om elever som skårer høyt på henholdsvis reaktiv og proaktiv aggressivitet hadde preferanser i retning av tegn på svakhet, når det gjelder hva de vil se etter hos en ny lærer, sier Vaaland.

Reaktiv og proaktiv aggressivitet

Reaktiv aggressivitet er en tendens til å reagere med utadrettet aggresjon når en frustrerende hendelse utløser sinne. Aggresjonen (atferden) er altså en reaksjon på noe opplevd, og den følelsen opplevelsen vekker. Resultater fra studien viser at reaktiv aggressivitet, både hos jenter og gutter, er svakt, men signifikant, relatert til perseptuell orientering i retning av svakhetstrekk hos nye lærere.

Proaktiv aggressivitet er en tendens til å bruke aggressiv atferd som et redskap for å oppnå goder, som for eksempel sosial makt. Proaktiv aggresjon er altså instrumentell atferd som har som formål å realisere en eller annen belønning. Proaktivt aggressive personer stimuleres ofte av sosial makt, og slik makt blir særlig sterkt opplevd når den får sin kontrast i en annens avmakt.

I studien ble det undersøkt om det var sammenheng mellom maktorientert proaktiv aggressivitet og perseptuell orientering i retning av svakhetstrekk hos nye lærere. Resultatene viste at denne sammenhengen er sterk og signifikant.

Både for jenter og gutter er det et klart mønster i at elever som skårer høyt på at de er interessert i egen makt og andres avmakt, også er rapporterer at i møte med nye lærere er de mest interessert i å finne ut hvor læreren har sårbarheter.

Tegn på svakhet/sårbarhet er strategisk viktig informasjon hvis man vil oppnå makt i forhold til andre personer. Slike sårbarheter kan eleven gjøre seg nytte av hvis han eller hun vil spille ut læreren for å vinne makt for sin egen del. I og med at læreren er en formell leder som skal ha en legitim makt for å utøve rollen sin, kan det være ekstra stimulerende å erobre makt i forhold til lærere.

– Solid kompetanse er nøkkelen

Proaktivt aggressive elever kan ha nokså stor innflytelse på hvilke meninger, normer og standarder som utvikles i det sosiale fellesskapet i klassen. Deres holdninger til læreren kan dermed ”smitte” slik at det dannes kollektive holdninger som gjør det vanskelig for læreren å etablere seg som leder i klassen.

Studien avdekker sammenhenger som gir viktige føringer for hva som er viktig å legge vekt på for lærere som skal møte en ny klasse/elevgruppe.

 Solid kompetanse i klasseledelse er en nøkkel i den sammenhengen. Dessuten, når læreren har kunnskap om mekanismene i klassen som sosialt system og ferdigheter til å påvirke dette systemet, vil det gi gode holdepunkt for hvordan et første møte med en ny klasse bør planlegges. Elevene skal oppleve at læreren er godt forberedt, har klare mål for timen, og at stor omsorg og interesse for elevene ledsages av en myndig lederstil, sier Vaaland.

 

Referanse

Vaaland, G. S. & Roland, E. (20139. Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class. Teaching and Teacher Education, 29,177–187.