MENY

Depresjon hos barn og unge

Hos ungdom uttrykkes depressive symptom ofte gjennom irritabelt humør heller enn tristhet. Andre symptom er passivitet, mangel på glede og interesse for aktiviteter, lite energi, konsentrasjonsproblemer, tilbaketrekking og opplevelse av verdiløshet, skyld eller skam.

Trist jente, har hender foran ansiktet Deprimerte elever vil ha nytte av at læreren ofte er tilstede for å oppmuntre og gi støtte i forbindelse med skolearbeidet

Noen plages også med søvn- og spisevansker samt selvmordstanker. Mest framtredende i ungdomsalderen er negative forventninger til framtida og håpløshet. Studier viser at 10–15 prosent av norske ungdommer føler seg ganske mye plaget av depressive symptomer eller andre emosjonelle plager. I ungdomsalderen øker forekomsten hos jenter til omtrent det dobbelte som hos gutter.

Kan føre til konsekvenser for resten av livet

Studier viser at depresjon henger sammen med dårlige skoleprestasjoner, sosiale vansker og økt risiko for frafall, særlig fra videregående skole. Dette kan føre til negative konsekvenser for videre utdanning, som igjen kan resultere i redusert livskvalitet i voksen alder. Fokus bør derfor være på forebygging og tidlige tiltak. En fersk norsk studie viste reduksjon i depressive symptom etter et gruppebasert kurs i kognitiv atferdsterapi for ungdom med mild til moderat depresjon.

Viktig med gode elev-lærer-relasjoner

Det også bevist at god lærerstøtte kan hindre at negative livshendelser fører til depresjon. I skolen er det viktig å øke pedagogers oppmerksomhet rundt deprimerte elever. Det kan gjøres ved for eksempel å bygge gode relasjoner, skape et trygt og forutsigbart læringsmiljø, samt legge til rette for et mestringsorientert motivasjonelt klima hvor det fokuseres på hvordan elevene kan gjøre sitt beste ut fra sine forutsetninger.

Deprimerte elever vil ha nytte av at læreren ofte er tilstede for å oppmuntre og gi støtte i forbindelse med skolearbeidet. Disse elevene kan også ha nytte av å samarbeide med andre elever som kan stimulere dem. Ved å skape samhandlingssituasjoner som oppleves som meningsfulle og motiverende, kan læreren bidra til at disse elevene blir mer sosialt aktive.

Husk samarbeid med foreldre

Lærer bør også samarbeide med foreldre og hjelpeinstanser om disse elevene. Støtte til foreldrene i samspillet med eleven kan bidra positivt til elevens utvikling. En forutsetning for positiv støtte er at elevens foreldre bekreftes som sentrale og viktige for barnet, og at læreren møter foreldrene på en måte som kan bidra til økt motivasjon og problemløsning.