MENY

Depresjonsmestring for ungdom (DU) vurdert av Ungsinn

Ungsinn har vurdert tiltaket Depresjonsmestring for ungdom (DU) til å være funksjonelt virksomt.

Gutt sitter på bakken og leser i en bok.

Forskning fra Læringsmiljøsenteret viser at tiltaket er et godt tiltak for å motvirke depresjon hos ungdom med de vanligste depresjonstilstandene (lette og moderate depresjoner). 

Internasjonalt er det omfattende forskning på denne type kurs, og det er god dokumentasjon på at dette kan være effektive tiltak.

Få får hjelp

I Norge viser undersøkelser at omtrent 10–15 prosent av ungdommer føler seg ganske mye plaget av depressive symptomer eller andre emosjonelle plager. Et problem er imidlertid at så få som under 20 prosent av dem har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten for å få hjelp med problemene sine.

Depresjonsmestring for ungdom (DU) er et funksjonelt tiltak som også er et lavterskeltilbud. Det kan administreres utenfor spesialisthelsetjenesten og nærmere bruker, for eksempel i skolen, ved helsestasjon eller kommunehelsetjenesten. Et slikt tilbud vil dermed kunne nå en mye større andel av hjelpetrengende ungdommer.

Depresjon kan ha negative konsekvenser for hvordan elever mestrer skolen og skolearbeidet. Et tiltak som reduserer depresjon blant ungdom kan derfor også hjelpe dem med mestring av dette.

For ungdom mellom 14 og 20 år

DU er et kognitivt basert kurs for ungdom mellom 14 og 20 år med lette eller moderate depresjonssymptomer. Målene er å redusere og forebygge symptomer, samt forebygge tilbakefall av depresjon. Gjennom et kurs med ti sesjoner er det lagt vekt på ungdommers egne refleksjoner, og aktiv deltagelse.

Målene skal nås ved at deltakerne forstår sammenhengen mellom tankestil og nedstemthet, at de får kunnskap om faktorer som øker risikoen for nedstemthet og depresjon samt at de lærer hensiktsmessige mestringsstrategier for å hindre tilbakefall til depresjon eller nedstemthet. Kurset ledes av en trent kursleder og en hjelpe-kursholder.

Tiltaket er utviklet av psykolog Trygve Børve, og implementeres i Norge gjennom Fagakademiet. Rådet for psykisk helse eier tiltaket.

Margit Garvik ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt virkningen av tiltaket. Hennes forsking viser at denne type gruppebasert tidlig-intervensjon kan redusere depressive symptom hos ungdom.

Betydelig nedgang i depressive symptomer

Ungsinn jobber for å synliggjøre tiltak som fremmer god psykisk helse blant barn og unge. De presenterer uavhengige beskrivelser og vurderinger av de ulike tiltakene som finnes. Deres klassifiseringer viser i hvilken grad tiltaket antas å være virksomt. De har gjort en vurdering av DU, og DU er klassifisert på nivå 3 av 4. Det betyr at tiltaket er funksjonelt virksomt. For å nå høyeste nivå må imidlertid virkningen av tiltaket dokumenteres ytterligere gjennom flere studier.

I vurderingen viser Ungsinn til Garviks studie som inkluderte 77 ungdommer. Resultatene fra studien viste en betydelig nedgang i symptomer på depresjon hos deltakerne etter at de hadde deltatt på kurset. Denne nedgangen er sammenlignbar med funn fra internasjonale studier.

– Styrken ved studien var at det er brukt måleinstrumenter som via andre studier har vist seg å være pålitelige. Frafall kombinert med mangelen på kontrollgruppe, gjør imidlertid at resultatene er noe usikre, spesielt med tanke på hvor store effekter man kan forvente av intervensjonen, heter det i vurderingen.

Garvik og medforfatterne har i sin forskning sammenliknet funn med et utvalg av studier fra en større metaanalyse av lignende intervensjoner mot depresjon som er gjennomført i andre land. De fant at resultatene fra DU studien var like store som for andre mer langvarige intervensjoner.

 

Les også