MENY

Depresjon kan øke risikoen for frafall

Forskning: Depressive symptom kan være en risikofaktor for ungdommers engasjement i skolen, særlig hos jenter.

flere ungdommer i et klasserom, sitter og jobber Funn fra studien viser at depresjon hadde størst sammenheng med ‘intensjon om å slutte’, som antyder at depresjon kan øke risikoen for frafall i videregående skole.

Funn fra studien viser at depresjon hadde størst sammenheng med ‘intensjon om å slutte’, som antyder at depresjon kan øke risikoen for frafall i videregående skole.

Målet med studien var å undersøke mulige sammenhenger mellom depressive symptomer og ungdommers engasjement/manglende engasjement i videregående skole. Utvalget var 791 ungdommer mellom 15 og 18 år i en videregående skole.

Jenter mer utsatt for depresjon

Depresjon rangeres som den vanligste psykiske helseplagen hos barn og unge, og jenter ser ut til å være mer utsatt enn gutter i ungdomsalder.

Forskning viser at 15–20 prosent av ungdom har betydelige depressive symptom og opp mot 5 prosent er diagnostisert med depresjon. Depresjon er en stadig tilbakevendende sykdom og den begynner tidligere enn før.

I skolen blir depresjon ofte oversett, og dersom den forblir ubehandlet, kan den få alvorlige konsekvenser for elevers tilpasning til skolens akademiske, sosiale og andre områder. Det er forsket en del på hvordan depresjon kan påvirke ungdommers karakterer i skolen og flere studier indikerer en signifikant sammenheng mellom depresjon og dårlige skoleprestasjoner.

Fire variabler med i undersøkelsen

Skoleengasjement kan defineres som elevers deltakelse i skolens akademiske og ikke-akademiske aktiviteter, hvordan skolens/utdanningens mål blir verdsatt og i hvor stor grad elevene føler seg (til)knyttet til skolen.

Manglende engasjement kan defineres som å løsrive seg fra skolen, koble seg fra dens normer og forventninger, redusere anstrengelse og involvering i tillegg til å trekke seg tilbake fra engasjement/forpliktelse til skolen og å fullføre denne. Denne studien undersøker ikke elevenes akademiske resultater, men operasjonalisert begrepet «skoleengasjement» med variablene «skolemotivasjon», «intensjon om å slutte», «skulk» og «fravær».

Det synes som om det er lite forskning på hvordan depresjon kan knyttes til andre funksjonsområder i skolen enn de akademiske. For å avdekke hvordan depressive symptom kan påvirke ungdommers engasjement i skolen, undersøkte vi hvordan «depressive symptom» var relatert til «skoleengasjement».

Studien ser også nærmere på om det var mulige kjønnsforskjeller. Depressive symptom viste signifikante, men svake til moderate sammenhenger med alle indikatorene til skoleengasjement/manglende engasjement.

Lite sammenheng med skulk og fravær

Den sterkeste sammenhengen ble funnet for ‘intensjon om å slutte’. Videre viste resultatene også en tendens, men mer moderat, for ungdom med depressive symptom til å ha lavere skolemotivasjon, mens relativt svake sammenhenger ble funnet mellom depressive symptom og fravær og skulk.

Resultatene indikerer ikke at jenter i ungdomsalderen er mer sårbare for manglende engasjement fra skolen på grunn av depressive symptom. Imidlertid fant vi at flere jenter enn gutter hadde symptom på depresjon. Som følge av dette kan det være sannsynlig at flere jenter enn gutter har mangel på motivasjon på grunn av depressive symptom.

Opprettholder engasjement tross depresjon

Funn fra undersøkelsen indikerte kun en moderat negativ sammenheng mellom depressive symptom og skole-engasjement, og det kan tyde på at mange unge i studien kan være i stand til å opprettholde sitt engasjement i skolen selv om de har symptomer på depresjon.

Denne moderate sammenhengen er også funnet av andre, særlig blant jenter. En antakelse kan være at det finnes «buffere» som modererer effekten av depresjon på skoleengasjementet. Flere studier indikerer at tidlige tiltak for å hjelpe ungdom til å mestre depresjon kan være med på å forbedre deres engasjement i skolen.

 

Referanse 

Garvik, M.; Idsøe, T. & Bru, E. (2013). Depression and School Engagement among Norwegian Upper Secondary Vocational School StudentsScandinavian Journal of Educational Research