MENY

Film 1: Innleiing om elevsamtalen

Den lovpålagde elevsamtalen kan vera utfordrande når lærar og elev ikkje har ein god relasjon. Her samtalar Randi M. Sølvik og Pål Roland frå Læringsmiljøsenteret om korleis forståing av kommunikasjon og relasjon ligg til grunn for elevsamtalen. Dei forklarar blant anna Robert Pianta sin relasjonsteori og Daniel N. Stern sin teori om «øyeblikkets betydning».

Sjå videoen i stort format (opnar nytt vindauge)

Refleksjonsspørsmål:

To teoretiske tilnærmingar knytt til relasjon og kommunikasjon blir nemnt i denne fagsamtalen: Pianta og kollegaer sin relasjonsteori (Pianta 1999, Pianta m.fl. 2012) og Stern (2007) sin teori om «Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv».

  • Korleis kan du som lærar bruke desse teoriane i samtalar med elevar?
  • Kva ved desse teoriane gir meining i ditt møte med elevar?
  • Korleis kan du bruke desse tankane om relasjonsbygging og kommunikasjon i ditt møte med foresatte?


Forslag til litteratur:
Lassen, L. og Breilid, N. (2010). Den gode elevsamtalen. Oslo: Gyldendal Akademisk

Linder, A. (2012). Dette vet vi om. Å skape gode relasjoner i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk

Hafen, C.A., Hamre, B.K., Allen, J.P., Bell, C.A., Gitomer, D.H. og Pianta, R.C. (2014). Teaching through interactions in secondary school classrooms: Revisiting the factor structure and practical application of the Classroom Assessment Scoring System-Secondary. Journal of Early Adolescence. doi: 10.1177/0272431614537117 Sjå kort oppsummering av forskingsartikkelen her.

Pianta, R.C. (1999). Enhancing relationships between children and teachers. Washington, DC: American Psychological Association.

Pianta, R.C., Hamre, B.K., Allen, J.P. (2012). Teacher-Student relationships and engagements: Conceptualizing, measuring and improving the capacity of classroom interactions. In: S.L. Christenson, A.L. Reschly & C. Wylie (eds.) Handbook of research on student engagement. New York: Springer.

Stern, D.N. (2007). Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv. Oslo: Abstrakt forlag AS.