MENY

Lærers relasjonskompetanse er avgjørende for skole-hjem-samarbeidet

Forskning: Samarbeid med hjemmet er en viktig del av klasseledelse, og det du gjør i klassen har betydning for samarbeidet med foreldrene.

Lærer i samtale med elev og mor.

Positive relasjonelle forhold mellom lærer og elevene i klassen, hvor lærer gir elevene god emosjonell og faglig støtte, bidrar til å utvikle et godt læringsfremmende miljø. Alle elever profiterer på dette, særlig elever som strever (Hattie, 2009; Drugli, 2012).

Studier viser imidlertid at elever med dårlig mental helse, elever med en vanskelig familiesituasjon og elever som viser utfordrende atferd, rapporterer at de opplever dårligere lærerstøtte enn andre barn (Bru, 2011; Drugli, 2012). En slik manglende støtte til elever kan få betydning for kvaliteten på samarbeidet med deres foreldre (Miller, 2003).

I vår forskning fant vi en indirekte sammenheng mellom læreres opplevelse av egen kompetanse innen klasseledelse, lærers håndtering av krevende atferd i klassen og i hvor stor grad lærere oppfatter klager fra foreldre (Westergård, 2007).

Dette kan tolkes slik at lærere som rapporterer å ha god kompetanse i klasseledelse og har en god relasjon til elevene i klassen, også de som viser problematferd, er mer lydhøre overfor foreldre. Kompetanse innen klasseledelse kan altså gi lærerne økt kompetanse, trygghet og selvtillit i sin relasjon til foreldrene.

Mange lærere, både nyutdannede og erfarne lærere, rapporterer å mangle en slik trygghet i sin relasjon til foreldre. Det oppleves ofte som stressende å ha kontakt med foreldre, og spesielt når barna viser utfordrende atferd (Bæck, 2007; Bayer og Brinkjær, 2003). Noen lærere inntar en «vente og se» holdning og vil helst unngå kontakt med foreldrene. Disse lærerne rapporterer at de er usikre på hvordan de skal kommunisere med foreldre om vanskelige saker og de er engstelige for hvordan de vil klare å håndtere foreldres reaksjoner.

I vår intervjuundersøkelse om hvilke kompetanser som er nødvendig i foreldresamarbeid, rapporterer både foreldre og lærere at lærernes evne til å inngå i konstruktive relasjoner med foreldre og at de har de nødvendige ferdigheter innen kommunikasjon, er klare forutsetninger for å oppnå et godt samarbeid med foreldre. I tillegg rapporteres det at lærere må ha kompetanse innen det samarbeidet dreier seg om (kontekstkompetanse); f.eks, mobbing, sosial kompetanse, observasjon osv. (Westergård, 2013).

Det er ikke bare relasjonene mellom lærerne og elevene i klassen som har betydning for læringsmiljøet i klassen, men også relasjonen mellom elevene og foreldrene deres har betydning ved at de viser interesse og støtter elevene i deres skolearbeid.

Ved å etablere en god relasjon til elevene i klassen, kan lærerne også indirekte etablere en god relasjon til foreldrene. I tillegg kan lærere vise at de er interessert i å samarbeide med foreldrene ved å invitere dem til å involvere seg i elevenes skolehverdag.

Tekst: førsteamanuensis Elsa Westergård
 

Referanser

Bayer, M. og Brinkjær, U. (2003). Professionslæring i praksis: Nyutdannede læreres og pedgogers møte med praksis. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Bæck, U.-D. (2007). Foreldreinvolvering i skolen. Delrapport fra forskningsprosjektet "Cultural encountersin school. A study of parental involvement in lower secondary school". (No. 06/2006). Tromsø: Norut AS.

Bru, E. (2011). Emosjonelt sårbare og sosialt passive elever. I: Midthassel, U.V., Bru, E., Ertesvåg, S.K. og Roland, E.:  Sosiale og emosjonelle vansker (s17-36). Oslo: Universitetsforlaget

Drugli, M.B. (2012). Relasjonen mellom lærer og elev. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta – analyses relating to achievement. New York: Routledge

Miller, A. (2003). Teachers, parents and classroom behavior. London: Open University Press

Westergård, Elsa (2007). Do teachers recognise parents complaints. And If not, why not?  Evaluation and Research in Education, Vol. 20, No. 3.

Westergård, Elsa (2013). Teacher competencies and parental involvement. International Journal of Parents in Education.