MENY

Hvordan bruke Spekter?

Brukerveiledningen hjelper deg med å starte og administrere kartleggingsverktøyet Spekter.

Innledning

Nyttig informasjon før gjennomføring av Spekter

Om innloggingsportalen

Administrere undersøkelse

 1. Opprette grupper
 2. Legge til brukernavn ved hjelp av import
 3. Legge til brukernavn manuelt
 4. Opprette undersøkelse
 5. Gi tilgang/ innsyn

Gjennomføre undersøkelse

Respondentside

Resultater

 

Innledning

Når skolen abonnerer på digitalt Spekter, er det viktig at ledelsen ved skolen avklarer og tydeliggjør rutiner for de ansatte når det gjelder bruken av verktøyet. Blant annet er det viktig at ledelsen avgjør hvilken versjon av de tilgjengelige undersøkelsene som skal benyttes. Dette gjelder om undersøkelsene på 3./4. trinn skal inkludere digital mobbing, samt ikke minst hvorvidt skolen velger å benytte versjonen med voksenmobbing. Vi anbefaler sterkt at skolene har gode prosesser før de avgjør dette. I tillegg vil det være avgjørende at skoleledelsen har klare forventninger til hvordan de ansvarlige kontaktlærerne skal forholde seg til den informasjonen som de får fra elevene, ikke minst til informasjon som måtte angå mobbing fra voksne.

Vi anbefaler at skolene legger inn Spekter som en del av sitt årshjul, og at dette formidles til foresatte og elever i starten av skoleåret. Imidlertid bør ikke dag og tid for undersøkelsen være varslet. Vi anbefaler at Spekter gjennomføres en til to ganger i året og ved behov, eksempelvis i etterkant av elevundersøkelsen og ved konkrete varsler/mistanker om mobbing. Om høsten kan Spekter med fordel gjennomføres når skolen har vært i gang i fire til seks uker, og i vårsemesteret gjerne mot slutten av januar. Vi anbefaler også at undersøkelsen kommer tidlig i uka og ikke før en langhelg med tanke på responstid og varsling. Dersom Spekter brukes i flere klasser, er det særlig viktig at klasser som har mye med hverandre å gjøre gjennomfører den samtidig. Undersøkelsen bør generelt gjennomføres over et kortest mulig tidsspenn på skolen, for å unngå at innholdet blir videreformidlet til andre som ikke har gjennomført den.

Foresatte bør informeres skriftlig om Spekter og oppfølgende elevsamtaler, for eksempel på skolens hjemmeside. Her er det viktig å få frem hensikten og skolens rutiner. Foreldremøter er naturlige anledninger for muntlig informasjon om Spekter.

Når Spekter er gjennomført og analysert, er det hensiktsmessig å gi en generell tilbakemelding på hvordan klassemiljøet oppleves og hvilke konklusjoner og tiltak som har munnet ut av dette. Slikt kan gjerne gjøres på et foreldremøte. Informasjonen må selvsagt være anonymisert og legges frem på en måte som ikke gjør at foresatte kan gjenkjenne informasjon om og fra enkeltelever. Tilbakemelding til foresatte kan være et godt grunnlag for videre samarbeid mellom skole og hjem.

 

Nyttig informasjon før gjennomføring av Spekter

 • Før gjennomføringen av Spekter skal eleven bli informert om at de skal gjennomføre en undersøkelse om læringsmiljøet. Informer også eleven om hvorfor det er viktig at de svarer ærlig og muligheten til å bli hørt når det kommer til egen trivsel på skolen. Presiser at ingen andre elever eller foresatte får se svarene, men bare ansatte på skolen som trenger det for å oppfylle sin plikt som er hjemlet i loven.

 • Det kan være vanskelig for elevene å vite om det som har skjedd er mobbing. Ansatte i skolen bør derfor presisere at det er viktig å melde inn via Spekter.

 • Undersøkelsen skal gjennomføres individuelt, og det må alltid være minst en voksen i rommet. Dersom en har elever med lese-/skriveutfordringer eller andre vansker, bør en styrke voksenressursene ved gjennomføringen. Det kan også vurderes å gjennomføre undersøkelsen med en halv klasse om gangen.

 • Pass på at elevene sitter med tilstrekkelig avstand slik at de ikke ser andres svar, og at de ikke snakker med hverandre. Lærer skal ikke lese spørsmålene høyt for klassen. Dette for å unngå at elever ser eller forstår hverandres svar.

 • Ved gjennomføring logger elevene seg på https://spekter.laringsmiljosenteret.uis.no/ med Feide-pålogging. Alle elevene må kjenne til sitt brukernavn og passord.

 • Dersom eleven blir avbrutt underveis, eller mister nettilgang, skal de allerede besvarte spørsmålene være lagret, og eleven kan fortsette der han/hun ble avbrutt.’

 • Noen elever synes det er vanskelig å varsle om mobbing/krenkende atferd. Vær derfor oppmerksom på elevene i tilfelle noen trenger umiddelbar oppfølging.

 

Om innloggingsportalen

Skolen får tilgang til Spekter når skoleeier har aktivert Spekter hos FEIDE.

For å logge deg inn på Spekter må du ha en fungerende FEIDE-bruker tilknyttet skolen. Dersom du er kontaktlærer til en klasse, kan du logge deg inn med FEIDE-brukeren din og administrere undersøkelser.

Eksempel på FEIDE-innlogging:

 

Etter at du har logget deg på med Feide-bruker og korrekt tilhørighet(kommune/fylkeskommune), kommer du til oversikten «Mine grupper». Her oppretter du gruppen/klassen som skal gjennomføre undersøkelsen ved å trykke på «Lag ny gruppe».

Hvis du allerede har opprettet en gruppe, velger du «Til undersøkelser».

Alle lærere som skal ha tilgang, innsyn i grupper og/eller undersøkelser må logge seg inn med FEIDE i Spekter-løsningen for å aktivere sin bruker.

Slik ser det ut første gang du logger deg på:  

 

 

Administrere undersøkelse

For å starte eller administrere en undersøkelse, må du først opprette en gruppe, legge til elever og opprette en undersøkelse. På de neste sidene følger en veiledning som hjelper deg med å sette i gang og administrere undersøkelsen. 

1.   Opprette grupper

For å sette i gang en undersøkelse, må det opprettes en gruppe med elever. I en gruppe er det mulig med maks 60 elever. Læringsmiljøsenteret anbefaler mindre grupper da vi har erfaringer med at elever syns det kan være vanskelig å ta inn over seg en så stor navneliste når de skal velge navn i Spekter. Dette kan blant annet gi utslag i at elevene som ligger øverst i bildet blir mest valgt.

Klikk på:

Følgende dialogboks dukker opp:

 

Fyll inn informasjonen i alle feltene. Klikk på lagre. Kontaktlærer velger selv navn på gruppen. Kontroller at riktig skole er valgt.

Klikk deretter på gruppen du har opprettet eller klikk inn på:

2.     Legge til brukernavn ved hjelp av import

Før du starter med import er det viktig at du har klart en elektronisk oversikt over elevenes Feide-brukernavn, fornavn og etternavn. Elevenes opplysninger må være korrekte for at Feide-brukeren blir koblet til riktig elev. En skrivefeil kan føre til at en elev ikke får tilgang. FEIDE-brukernavnet skal ikke inneholde @skolenavn.no, kun brukernavnet.

Eksempel: En elev med brukernavn Hanho87@stavangerskole.no skal kun legges inn med «Hanho87».

Klikk på «Hent mal for CSV-import-fil». Spekter godtar bare opplastning av CSV-fil.

Klikk på «OK» for å åpne «spekterImportFormat.xlsx.» 

Du vil da få opp et skjermbilde tilsvarende bildet vist under:

Det er viktig at du lar feide_uid, firstName, lastName og gender stå som de er. «Kari Nordmann» og Ola Nordmann» er kun eksempler på hvordan skjemaet skal fylles ut. Slett disse to og start utfyllingen av egne elever. Mellomnavn skal i samme kolonne som fornavn. Under feide_uid skal elevenes Feide-brukernavn kopieres inn:

Når listen er ferdig utfylt og dobbeltsjekket skal Excel-arket lagres som CSV-fil. Klikk på «fil» øverst i venstre hjørne og deretter «lagre som».

Velg det område du ønsker å lagre filen og evt. endre navn. Før du klikker lagre må du velge riktig filtype. Her skal du velge CSV (semikolondelt).

Klikk deretter «lagre».

Følgende melding vil dukke opp på skjermen:

Klikk «Ja»

Lukk Excel-arket. Du er nå ferdig med filen som skal importeres inn i Spekter. Ved spørsmål om du ønsker å lagre på ny, klikk «ikke lagre».

Nå er det kun opplastningen som gjenstår. Klikk på «bla gjennom» for å velge filen du har lagret.

Klikk deretter på "Lagre elever"

I eksempelet ovenfor er det 15 elever som vil bli importert. Elevene vil dukke opp i gruppen du har opprettet.

Når du har importert alle elevene i gruppen, vil du ha et skjermbilde tilsvarende bildet vist under:

Får du feilmelding når du laster opp filen som eksempelet nedenfor betyr dette at eleven allerede er lagt inn i Spekter. Eleven kan være lagt inn i en annen gruppe av f.eks. en annen lærer.

Elevene skal kun legges inn én gang. Hvis du skal opprette en ny gruppe, f.eks. i forbindelse med en ny undersøkelse, vil elevene ligge tilgjengelig når du klikker på «legg til elever» i en gruppe. For å legge eleven til i gruppen, klikker du på «legg til». Elevene kan ligge i én gruppe om gangen. Slett elev i eksisterende gruppe for muligheten til å legge elev i en ny gruppe. 

 

3.    Legge til brukernavn manuelt

Det er også mulig å legge elevene manuelt inn i gruppen. Før du gjør dette, er det viktig at du har klasselisten og en oversikt over elevenes Feide-brukernavn foran deg. Elevenes opplysninger må være korrekte for at Feide-brukeren blir koblet til riktig elev. En skrivefeil kan føre til at en elev ikke får tilgang. Feide-brukernavnet skal IKKE inneholde @skolenavn.no, bare brukernavnet.

Eksempel: En elev med brukernavn Hanho87@stavangerskole.no skal kun legges inn med «Hanho87».

Fyll inn informasjonen i alle feltene til hver enkelt elev i klassen. Husk kjønn.

Klikk deretter på:

Når du har opprettet alle elevene i klassen i gruppen, vil du ha et skjermbilde tilsvarende bildet vist under:

 

3.    Opprette undersøkelse

For å opprette en undersøkelse trykker du på fanen «undersøkelse» øverst på siden eller «til undersøkelser» nederst på siden. Inne på «undersøkelser» får du en oversikt over dine gjennomførte, aktive og inaktive undersøkelser. Det er viktig å opprette gruppen før undersøkelsen. Dersom du gjør endringer i en gruppe etter undersøkelsen er opprettet vil ikke disse endringene påvirke den allerede påbegynte undersøkelsen.

For å opprette en ny undersøkelse klikk på:

Følgende dialogboks dukker opp:

 • Fyll inn informasjonen i alle feltene.
 • Slettedato: Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for formålet. Formålet med Spekter er å trygge den enkelte elevs skolehverdag. Vi anbefaler å sette slettedato til avgangsåret. All data vil bli permanent slettet på slettedato.

 • Velg mellom fire forskjellige undersøkelser:
  • «Spekter»
  • «Spekter med voksenmobbing» (inneholder tre ekstra spørsmål som omhandler voksenmobbing)
  • «Spekter for 3. og 4. trinn» (uten spørsmål om digital mobbing)
  • «Spekter for 3. og 4. trinn med voksenmobbing» (uten spørsmål om digital mobbing) 
 • Velg gruppen du har opprettet.
 • Klikk på «Lagre».

Et tilsvarende skjermbilde vil da bli opprettet av din aktive undersøkelse:

Undersøkelsen vil være aktiv frem til sluttdato som er utfylt.

Ønsker du å se spørsmålene til undersøkelsen, klikk på:

 

Du har også mulighet til å se hvilke elever som ikke har fullført undersøkelsen, og elever som ikke har startet undersøkelse ved å trykke på «se mer». Det kan være lurt å sjekke at alle elevene som skal gjennomføre undersøkelsen ligger der. Alle elever som skal ta undersøkelsen må ligge i gruppen før en undersøkelse starter. Se eksempel: 

 

Ønsker du å redigere undersøkelsen, klikk på:         

Ønsker du å slette en undersøkelse som ikke er påbegynt, klikk på:     

4. Gi tilgang/ innsyn

Det er kun den som har opprettet undersøkelsen/gruppen som kan gi tilgang/innsyn til andre ansatte ved skolen. En kan når som helst fjerne tilgangen. Det er forskjell på å gi tilgang i gruppe og undersøkelse.

Tilgang i gruppe: en lærer som gis tilgang i en gruppe får tilgang til å redigere og se gruppen. Læreren får også mulighet å lage undersøkelser med denne gruppen.  

Tilgang i undersøkelse: en lærer som får tilgang i en undersøkelse får blant annet tilgang til å redigere hvor lenge en undersøkelse skal være aktiv, og besvarelsene i denne.

Ønsker du å gi tilgang/fjerne tilgang til andre lærere, klikk på:    


Lærere som har aktivert sin bruker i Spekter, vil være synlig i nedtrekksmenyen: 

Du kan når som helst trekke tilbake tilgangen. Det er kun du som opprettet undersøkelsen som har rettigheter til å slette gjeldene undersøkelse.

 

Gjennomføre en undersøkelse

Når du har opprettet en gruppe og en undersøkelse, må du aktivere undersøkelsen. Først da vil elevene få opp gjeldene undersøkelse ved innlogging.

For å aktivere undersøkelsen, klikk på:

 

Pilen finner du helt til høyre i din opprettede undersøkelse.

 

Et tilsvarende skjermbilde vil da dukke opp:

 

Se over informasjonen og klikk deretter på «Aktiver»..

Undersøkelsen er nå klar til gjennomføring!

 

Respondentside

Elevene som skal svare på undersøkelsen skal gå inn på: https://spekter.laringsmiljosenteret.uis.no/

Det første bildet elevene møter er innloggingsbildet:

 

Elevene logger seg inn med FEIDE-brukeren sin og klikker på:

 

Eleven er nå pålogget og får opp den aktuelle undersøkelsen.

Det er mulig å velge språk og målformer på undersøkelsen. Eleven kan velge mellom bokmål (BM), nynorsk (NN) og engelsk (ENG). Dette velges i pilen øverst i høyre hjørnet foran elevens navn:

Oppstartbilde i Spekter for elever

Når eleven gjennomfører Spekter, vil eleven få fire typer spørsmål:

 • Velge inntil tre navn fra hele klassen
 • Velge grad i et spekter
 • Velge ubestemt antall navn fra klassen
 • Kommentar

Her er eksempler på de fire spørsmålstypene:


 

Elevene vil også få beskrivende tekster som definerer begrepene i Spekter:

 

Når eleven har gjennomført undersøkelsen og klikker «Fullfør», vil eleven få opp en kvittering på fullført besvarelse.

Avslutningsbilde i Spekter for elever

 

Resultatvisning i Spekter

For å se resultater, klikk på:

 

Under «Handlinger» vil du få opp resultater i søylediagram og i sosiogram. Klikk inn på ønsket resultatbilde. Noen resultater vil kun være tilgjengelig for visning i søylediagram og noen vil være tilgjengelig i både søylediagram og sosiogram.

 

Det er også mulig å se elevenes enkeltbesvarelser på hver spørsmål. Klikk inn på «Se resultater for», for å få opp enkeltbesvarelser.


 

Resultater i et sosiogram

I sosiogramvisningen vil retning på pilene, elevenes plassering og nedtrekksmenyene være gode hjelpemidler for videre analyse og etterarbeid. For å få opp resultatene i sosiogrammet må du velge hvilken relasjon du ønsker å se nærmere på, da vil pilene dukke opp i sosiogrammet.

Retning på pilene

 • Piler mot elevnavn, betyr at andre elever har valgt eleven.
 • Piler fra elevnavn, betyr at eleven har valgt en annen elev.

Plassering

 • Jo nærmere sentrum i sirkelen, jo flere treff har eleven.

Det er også mulig å klikke på elevnavn og få opp treff som er unike for den aktuelle eleven.

I nedtrekksmenyene er det mulig å filtrere på kjønn, relasjon og enkeltelev.

 

Sosiogram over hvem som mobber

Eksempel på filtrering. Gjensidig relasjon er valgt:

Sosiogram over hvem som bråker - Spekter

Resultater i et søylediagram

I søylediagrammet vil du se resultater som viser antall treff pr elev på det aktuelle spørsmålet som du har valgt i nedtrekksmenyen. I nedtrekksmenyen kan du også sammenligne ulike spørsmål som også er tilgjengelig som tabellvisning. Dersom en klasse har gjennomført flere undersøkelser er det mulig å sammenligne tidligere undersøkelser.

Også i søylediagrammet er det mulig å filtrere på kjønn og elevnavn.

Vær oppmerksom på at dersom en elev har valgt seg selv på noen av spørsmålene, vil dette resultatet kun være synlig i søylediagrammet. Det er ikke mulig å se dette resultatet i sosiogramvisningen.

 

Resultater for Spekter

Eksempel på sammenligning av spørsmål:

Resultater på sammenligning av spørsmål - Spekter

 

Lykke til med gjennomføringen!

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 05.03.2019